Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse


Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
Artikkel 3 - Anvendelse
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Rettighet av angrerett
Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett
Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett
Artikkel 9 - Prisen
Artikkel 10 - Samsvar og garanti
Artikkel 11 - Levering og utførelse
Artikkel 12 - Betaling
Artikkel 13 - Klagebehandling
Artikkel 14 - Tvister
Artikkel 15 - Tilleggs- eller avvikende bestemmelser

Artikkel 1 - Definisjoner


I disse forholdene gjelder følgende definisjoner:

 1. Angrefrist: fristen forbrukeren kan bruke angreretten innenfor
 2. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med gründeren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighetstransaksjon: en fjernkontrakt knyttet til en rekke produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;
 5. Slitesterk databærer: enhver måte som gjør at forbrukeren eller gründeren kan lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.
 6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;
 7. Modellskjema: modellskjemaet for angrerett som gründeren gjør tilgjengelig som en forbruker kan fylle ut når han ønsker å benytte seg av angreretten.
 8. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester eksternt til forbrukere;
 9. Avstandsavtale: en avtale der det, i sammenheng med et system organisert av gründeren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, gjøres eksklusiv bruk av ett eller flere produkter og/eller tjenester t.o.m. og inkludert inngåelse av avtalen teknikker for fjernkommunikasjon;
 10. Teknologi for fjernkommunikasjon: betyr som kan brukes til å inngå en kontrakt, uten at forbrukeren og gründeren er i samme rom samtidig.
 11. Generelle vilkår og betingelser: nåværende generelle vilkår for gründeren.

 

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nederland
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
MVA-nummer NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger inngått mellom gründeren og forbrukeren.
 2. Før avstandsavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres hos gründeren og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.
 3. Hvis fjernavtalen inngås elektronisk, til tross for foregående avsnitt og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan leses av forbruker kan enkelt lagres på en holdbar databærer. Hvis dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan sees elektronisk og at de vil bli sendt gratis elektronisk eller på annen måte på forespørsel fra forbrukeren.
 4. I tilfelle at det i tillegg til disse generelle vilkårene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder andre og tredje ledd mutatis mutandis og ved motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på den gjeldende bestemmelsen som gjelder for ham, er den gunstigste.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller annulleres, vil resten av avtalen og disse vilkårene forbli i kraft og den aktuelle bestemmelsen vil gjelde umiddelbart erstattet av en bestemmelse etter gjensidig avtale som tilnærmer originalens omfang så mye som mulig.
 6. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene og betingelsene må vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene.
 7. Usikkerhet om tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes "i ånden" til disse generelle vilkårene.Artikkel 4 - Tilbudet

 

 1. Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetstid eller er gitt betingelser, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
 2. Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.
 3. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en god vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.
 4. Alle bilder og spesifikasjoner i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunn til erstatning eller heving av avtalen.
 5. Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som vises samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.
 6. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

  • prisen inkludert avgifter (marginordningen gjelder brukte varer og 21 % mva på nye KTM-sykler)
  • de mulige fraktkostnadene;
  • måten avtalen skal inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;
  • om angreretten gjelder eller ikke;
  • måten for betaling, levering og gjennomføring av avtalen;
  • perioden for aksept av tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;
  • takstbeløpet for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som brukes;
  • om avtalen er arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvor den kan konsulteres av forbrukeren;
  • måten forbrukeren, før avtaleinngåelsen, kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen og, om ønskelig, gjenopprette dem;
  • alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås
  • atferdsreglene som entreprenøren har underlagt seg og måten forbrukeren kan se disse adferdsreglene på elektronisk; og
  • minste varighet for fjernkontrakten i tilfelle en langsiktig transaksjon.Artikkel 5 - Avtalen

 

 1. Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og overholdelse av vilkårene som er satt.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge avtalen om denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren si opp avtalen.
 3. Hvis avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.
 4. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen.
 5. Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

 

  • besøksadressen til gründerens filial hvor forbrukeren kan henvende seg med klager;
  • betingelsene og måten forbrukeren kan utøve angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelsen av angreretten;
  • informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
  • informasjonen inkludert i artikkel 4, nr. 3 i disse vilkårene, med mindre entreprenøren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;

 

 1. Ved en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt kun den første leveransen.
 2. Enhver avtale inngås under precedens for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.Artikkel 6 - Angrerett

 

 1. Ved kjøp av produkter på nett har forbrukeren mulighet til å si opp avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.
 2. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet (kun på veien og ikke i skogen). Hvis han utøver angreretten, vil han returnere produktet med alt tilbehør som er levert og - hvis rimelig mulig - i original tilstand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.
 3. Hvis forbrukeren ønsker å benytte sin angrerett, er han forpliktet til å informere gründeren om dette innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved å fylle ut kontaktskjemaet eller ved hjelp av et annet kommunikasjonsmiddel som for eksempel via e-post. Etter at forbrukeren har indikert at han ønsker å benytte sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved forsendelsesbevis.
 4. Hvis kunden ikke har indikert at han ønsker å benytte sin angrerett etter utløpet av periodene nevnt i paragraf 2 og 3. ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum.

   

  Artikkel 7 - Kostnader ved uttak

   

  1. Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, vil maksimalt kostnadene ved retur dekkes av ham.
  2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter kanselleringen. Dette er underlagt betingelsen om at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur. Refusjoner vil skje via samme betalingsmetode som brukes av forbrukeren med mindre forbrukeren uttrykkelig samtykker til en annen betalingsmetode.
  3. Dersom produktet er skadet på grunn av uforsiktig håndtering av forbrukeren selv, er forbrukeren ansvarlig for eventuell verdireduksjon på produktet.
  4. Forbrukeren kan ikke holdes ansvarlig for verdifall på produktet dersom gründeren ikke har gitt all lovpålagt informasjon om angreretten, dette må gjøres før kjøpsavtalen inngås.  Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett

   

  1. Entreprenøren kan ekskludere forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i paragraf 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder kun dersom entreprenøren tydelig har angitt dette i tilbudet, i hvert fall i tide før avtaleinngåelse.
  2. Ekskludering av angreretten er kun mulig for produkter:

   

   • som er opprettet av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
   • som tydeligvis er personlig;
   • som av natur ikke kan returneres;
   • som ble kjøpt i butikk og ikke bestilt på nett
   • som kan forverres eller eldes raskt;
   • hvis prisen er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;

   

  Artikkel 9 - Prisen

   

  1. I gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, bortsett fra prisendringer som følge av endringer i momssatser.
  2. Uavhengig av forrige avsnitt kan gründeren tilby produkter eller tjenester med variable priser, hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som gründeren ikke har innflytelse over. Dette svingningsansvaret og at eventuelle priser er målpriser fremgår av tilbudet.
  3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelsen er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
  4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:
   • disse er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
   • Forbrukeren har rett til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

   

  1. Produktutvalget er underlagtmarginordning på brukte varer og 21 % moms på nye sykler fra KTM.
  2. Alle priser er med forbehold om trykk- og typografiske feil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og trykkfeil. Ved trykk- og trykkfeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet til feil pris.  Artikkel 10 - Samsvar og garanti

   

  1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og de eksisterende kravene på datoen for inngåelsen av avtalen og/eller offentlige forskrifter. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
  2. Garantien gis av selgeren i en periode på 15 måneder etter kjøp/levering av sykkelen. Garantien gjelder for kjøperen og ikke for eventuelle etterfølgende tildelinger. Garantien berører ikke de juridiske rettigheter som kjøper ikke har ved utøvelse av yrke eller virksomhet. De nevnte juridiske rettighetene (inkludert retten til at sykkelen er i samsvar med avtalen ved levering (se bok 7 i den nederlandske sivilloven) gjelder ikke for en kjøper som handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet. Komponenter som forgafler, fjæring bak og dropperstolpe har en begrenset garanti på 6 måneder, med forbehold om behov for regelmessig vedlikehold innen denne perioden.

  3. Reparasjoner eller utskifting av deler ved normalt, vanlig vedlikehold, så langt dette ikke skyldes mangelfull utførelse av vedlikeholdet utført før levering (se våre vedlikeholdstips for mer informasjon) dekkes ikke. garantien. Garantien dekker heller ikke mangler som oppstår ved hensikt, misbruk eller reparasjoner som ikke er utført i selgers selskap eller etter dennes instruks. Det er heller ikke noe garantikrav for skade forårsaket av deltakelse i fartskonkurranser og fartsprøver.Det er nødvendig å holde inspeksjonen og sjekk av serviceavtale for å opprettholde garantien.

  4. Garantien dekker gratis reparasjoner for feil og mangler, forutsatt at de ikke oppstår fra ovennevnte situasjoner. Ved behov bytter vi ut defekte deler med identiske/like komponenter eller i noen tilfeller annen kvalitet avhengig av leveringstidene til de aktuelle delene. Vennligst merk: skade på lakken eller slitasje på deler som bremseklosser, dekk, kjeder, tannhjul, eiker, hjulnav og lagre dekkes ikke av garantien.

  5. Garantien omfatter ikke erstatning for skade på personer og eiendom som følge av mangel på deler eller defekter eller eventuelle ytterligere kostnader som kjøperen måtte pådra seg som følge av dette.

  6. H&B Exclusive vil ikke godkjenne garantikrav for reparasjoner utført utenfor vårt verksted uten forhåndsgodkjenning. Hvis en sykkel har blitt demontert eller bearbeidet av et eksternt verksted før den er rapportert eller meddelt skriftlig til H&B Exclusive (eller av et partnerverksted med godkjenning av H&B Exclusive), kan vi ikke bruke garantien fordi vi ikke kan fastslå om dette forårsaket problemet.

    

   Uavhengig av situasjonen, på H&B Exclusive streber vi etter å tilby den beste løsningen for alle våre kunder, selv om produktet ikke lenger er under garanti.

   

  Artikkel 11 - Levering og utførelse

   

  1. Entreprenøren vil utvise den ytterste forsiktighet når han mottar og utfører bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
  2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
  3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men ikke senere enn innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke kan oppfylles eller kun delvis kan oppfylles, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å si opp avtalen uten omkostninger. Forbrukeren har ikke krav på erstatning.
  4. Alle leveringstider er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra noen angitte perioder. Overskridelse av en termin gir ikke forbrukeren rett til erstatning.
  5. I tilfelle oppløsning i samsvar med paragraf 3 i denne artikkelen, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men ikke senere enn innen 14 dager etter oppløsning.
  6. Når du reserverer et produkt, samtykker i et tilbud eller betaler et delvis depositum for en sykkel, gjelder i noen tilfeller en forskuddsbetaling på opptil 50 % av produktets totale pris.
  7. En forskuddsbetaling, delbetaling eller reservasjon av sykkel som angitt i artikkel 6 ovenfor betyr en avtale som kan oppløses dersom entreprenøren ikke har holdt sine avtaler, for eksempel skade som ikke er oppgitt, annen farge, annen størrelse eller produkt kan ikke leveres av gründeren. Forbrukeren har i så fall krav på sin tidligere innbetalte forskuddsbetaling. I alle andre tilfeller når en avtale sies opp, anses forskuddsbetalingen som er holdt tilbake av gründeren som kompensasjon for at produktet kunne vært solgt i mellomtiden, og gründeren lider skade som følge av dette.
  8. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg umulig, vil gründeren gjøre sitt ytterste for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en tydelig og forståelig måte fremgå at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene for enhver returforsendelse bæres av gründeren.
  9. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

   

  Artikkel 12 - Betaling

   

  1. Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 7 virkedager etter starten av angrefristen som nevnt i artikkel 6, nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
  2. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.
  3. I tilfelle av manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste de rimelige kostnadene som er kommunisert til forbrukeren på forhånd.  Artikkel 13 - Klageprosedyre

   

  1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
  2. Klager på utførelsen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 14 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
  3. Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen 14 dager med en kvittering på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
  4. Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.
  5. Ved klager må en forbruker først kontakte gründeren.Hvis en løsning ennå ikke er funnet, har forbrukeren muligheten til å få sin klage behandlet av den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
  6. En klage suspenderer ikke forpliktelsene til entreprenøren, med mindre entreprenøren angir noe annet skriftlig.
  7. Hvis en klage blir funnet å være berettiget av gründeren, vil gründeren, etter eget valg, erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

     Artikkel 14 - Tvister

   

  1. Avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren bor i utlandet.
  2. Wien-salgskonvensjonen gjelder ikke.  Artikkel 15 - Tilleggs- eller avvikende bestemmelser


  Tilleggsbestemmelser eller avvikende bestemmelser fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

   

  Vedlikehold og anbefalinger

  H&B Exclusive Vi anbefaler at du gjør følgende for å opprettholde garantien:

  • Etter hver tur, rengjør, avfett og smør kjedet og kassetten fullstendig
  • Ukentlig rengjør begge bremseskivene
  • Anbefalt dekktrykk er mellom 1,2 og 2 bar.
  • Utfør en månedlig sjekk av slitedeler. Du kan gjøre det selv. Vi skal vise deg.
  • Sjekk slangeløs væske hver 3. måned og fyll på eller skift ut etter behov.
  • Utfør en kjede- og drivverkskontroll hver tredje måned.
  • Hver sjette måned skal sykkelen få en periodisk sjekk hvor sykkelen tas fra hverandre og rengjøres og smøres grundig. Dette er viktig for å forlenge alderen på slitedeler.
  • Utfør en årlig sjekk av bakfjæring og forgaffel.

  Til slutt anbefaler vi at du sjekker sykkelen 3 ganger i året (for å sjekke slitasjen på bremseklosser, bremseskiver, drivverk og for å smøre sykkelen grundig).