Podmienky

Obsah


Článok 1 – Vymedzenie pojmov
Článok 2 – Totožnosť podnikateľa
Článok 3 – Uplatniteľnosť
Článok 4 – Ponuka
Článok 5 – Dohoda
Článok 6 – Právo odstúpenie od zmluvy
Článok 7 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy
Článok 8 – Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 9 – Cena
Článok 10 – Súlad a záruka
Článok 11 – Dodanie a vykonanie
Článok 12 – Platba
Článok 13 – Postup sťažností
Článok 14 – Spory
Článok 15 – Dodatočné alebo odchylné ustanovenia

Článok 1 – Vymedzenie pojmov


V týchto podmienkach platia nasledujúce definície:

 1. Lehota na rozmyslenie: obdobie, počas ktorého môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy
 2. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci výkonu povolania alebo podnikania a ktorá s podnikateľom uzatvorí zmluvu na diaľku;
 3. Deň: kalendárny deň;
 4. Trvanie transakcie: zmluva na diaľku týkajúca sa série produktov a/alebo služieb, ktorých povinnosť dodania a/alebo nákupu je rozložená v čase;
 5. Trvalý dátový nosič: akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie jemu osobne adresované spôsobom, ktorý umožňuje budúce nahliadnutie a nezmenenú reprodukciu uložených informácií.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť pre spotrebiteľa zrušiť zmluvu na diaľku v rámci lehoty na rozmyslenie;
 7. Vzorový formulár: vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý podnikateľ sprístupní a ktorý môže spotrebiteľ vyplniť, keď chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka produkty a/alebo služby na diaľku spotrebiteľom;
 9. Zmluva na diaľku: zmluva, v ktorej sa v rámci systému organizovaného podnikateľom na predaj produktov a/alebo služieb na diaľku využíva výlučne jeden alebo viacero produktov a/alebo služieb až do a vrátane uzatvorenia dohody o technikách diaľkovej komunikácie;
 10. Technológia pre komunikáciu na diaľku: znamená, ktorú možno použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnikateľ nachádzali súčasne v jednej miestnosti.
 11. Všeobecné obchodné podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky podnikateľa.

 

Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Holandsko
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554480
IČ DPH NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Článok 3 – Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a na každú zmluvu na diaľku a objednávky uzatvorené medzi podnikateľom a spotrebiteľom.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku bude spotrebiteľovi sprístupnený text týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, že do všeobecných obchodných podmienok je možné nahliadnuť u podnikateľa a na požiadanie spotrebiteľa budú zaslané bezplatne v čo najkratšom čase.
 3. Ak je zmluva uzatvorená na diaľku elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku môže byť znenie týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľovi sprístupnené elektronicky tak, aby si ho mohol prečítať spotrebiteľa možno jednoducho uložiť na trvanlivý dátový nosič. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude uvedené, kde je možné do všeobecných obchodných podmienok v elektronickej podobe nahliadnuť a že budú zaslané bezplatne elektronicky alebo inak na žiadosť spotrebiteľa.
 4. V prípade, že sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok uplatnia aj konkrétne produktové alebo servisné podmienky, druhý a tretí odsek sa použijú primerane a v prípade rozporu všeobecných obchodných podmienok môže spotrebiteľ vždy opierať sa o uplatniteľné ustanovenie, ktoré sa naňho vzťahuje, je najpriaznivejšie.
 5. Ak jedno alebo viac ustanovení v týchto všeobecných obchodných podmienkach bude kedykoľvek úplne alebo čiastočne neplatné alebo bude zrušené, zvyšok zmluvy a tieto podmienky zostanú v platnosti a príslušné ustanovenie bude okamžite zrušené nahradené ustanovením po vzájomnej dohode, ktoré sa čo najviac približuje rozsahu pôvodného.
 6. Situácie, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, je potrebné posudzovať „v duchu“ týchto všeobecných obchodných podmienok.
 7. Neistoty týkajúce sa výkladu alebo obsahu jedného alebo viacerých ustanovení našich obchodných podmienok je potrebné vykladať „v duchu“ týchto všeobecných obchodných podmienok.Článok 4 – Ponuka

 

 1. Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo podlieha podmienkam, bude to výslovne uvedené v ponuke.
 2. Ponuka je nezáväzná. Podnikateľ je oprávnený ponuku meniť a prispôsobovať.
 3. Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov a/alebo služieb. Popis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol dobre posúdiť ponuku. Ak podnikateľ používa obrázky, tieto sú verným zobrazením ponúkaných produktov a/alebo služieb. Zjavné chyby alebo chyby v ponuke podnikateľa nezaväzujú.
 4. Všetky obrázky a špecifikácie v ponuke sú informatívne a nemôžu byť dôvodom na kompenzáciu alebo ukončenie zmluvy.
 5. Obrázky priložené k produktom sú skutočným zobrazením ponúkaných produktov. Podnikateľ nemôže zaručiť, že zobrazené farby presne zodpovedajú skutočným farbám produktov.
 6. Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:

  • cena vrátane daní (systém marží sa vzťahuje na použitý tovar a 21 % DPH na nové bicykle KTM)
  • možné náklady na dopravu;
  • spôsob, akým bude dohoda uzatvorená a aké úkony sú na to potrebné;
  • či sa právo na odstúpenie vzťahuje alebo nie;
  • spôsob platby, doručenia a vykonania zmluvy;
  • lehotu na prijatie ponuky, prípadne lehotu, v ktorej podnikateľ cenu garantuje;
  • výška sadzby za komunikáciu na diaľku, ak sú náklady na používanie technológie na komunikáciu na diaľku vypočítané na inom základe ako bežná základná sadzba za použité komunikačné prostriedky;
  • či je zmluva po uzavretí archivovaná, a ak áno, kde ju môže spotrebiteľ nahliadnuť;
  • spôsob, akým môže spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy skontrolovať údaje, ktoré poskytol v rámci zmluvy, a v prípade potreby ich obnoviť;
  • akékoľvek ďalšie jazyky, v ktorých je možné okrem holandčiny uzavrieť dohodu
  • kódexy správania, ktorým sa podnikateľ podriadil, a spôsob, akým môže spotrebiteľ tieto kódexy správania elektronicky nahliadnuť; a
  • minimálna dĺžka trvania zmluvy na diaľku v prípade dlhodobej transakcie.Článok 5 – Dohoda

 

 1. Zmluva je uzavretá, s výhradou ustanovenia odseku 4, okamihom prijatia ponuky spotrebiteľom a splnením stanovených podmienok.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, podnikateľ mu prijatie prijatia ponuky bezodkladne elektronicky potvrdí. Pokiaľ súhlas s týmto prijatím nepotvrdil podnikateľ, môže spotrebiteľ zmluvu vypovedať.
 3. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, podnikateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zabezpečenie bezpečného webového prostredia. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, podnikateľ prijme primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ sa môže v zákonných rámcoch informovať o tom, či spotrebiteľ dokáže splniť svoje platobné povinnosti, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto šetrenia závažné dôvody na to, aby zmluvu neuzatvoril, je oprávnený objednávku alebo žiadosť odmietnuť s odôvodnením, prípadne k vykonaniu pripojiť osobitné podmienky.
 5. Podnikateľ zašle spotrebiteľovi s produktom alebo službou tieto informácie, a to písomne ​​alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči dát:

 

  • návštevná adresa pobočky podnikateľa, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť so sťažnosťami;
  • podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;
  • informácie o zárukách a existujúcom popredajnom servise;
  • informácie uvedené v článku 4 ods. 3 týchto podmienok, pokiaľ podnikateľ tieto informácie neposkytol spotrebiteľovi už pred uzavretím zmluvy;

 

 1. V prípade transakcie s trvaním sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.
 2. Každá zmluva je uzatvorená za podmienok, ktoré odkladajú dostatočnú dostupnosť daných produktov.Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Pri nákupe produktov online má spotrebiteľ možnosť ukončiť zmluvu bez udania dôvodu do 14 dní. Táto lehota na rozmyslenie začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí produktu spotrebiteľom alebo spotrebiteľom vopred určeným zástupcom a oznámeným podnikateľovi.
 2. Počas lehoty na rozmyslenie bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a obalom opatrne. Výrobok rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na posúdenie, či si chce výrobok ponechať (iba na ceste a nie v lese). Ak uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti výrobok so všetkým dodaným príslušenstvom a ak je to primerane možné, v pôvodnom stave a obale podnikateľovi podľa primeraných a jasných pokynov poskytnutých podnikateľom.
 3. Ak chce spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný o tom informovať podnikateľa do 14 dní od prevzatia produktu. Spotrebiteľ musí túto skutočnosť oznámiť vyplnením kontaktného formulára alebo prostredníctvom iného komunikačného prostriedku, napríklad e-mailom. Potom, čo spotrebiteľ uviedol, že si želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí vrátiť produkt do 14 dní. Spotrebiteľ musí preukázať, že dodaný tovar bol vrátený včas, napríklad dokladom o odoslaní.
 4. Ak zákazník neuviedol, že si želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3. nevrátil produkt podnikateľovi, kúpa je skutočnosťou.

   

  Článok 7 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

   

  1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, maximálne náklady na vrátenie bude znášať on.
  2. Ak spotrebiteľ zaplatil sumu, podnikateľ mu túto sumu vráti v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Toto je podmienené tým, že produkt už online predajca dostal späť alebo že je možné poskytnúť presvedčivý dôkaz o úplnom vrátení. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby.
  3. Ak dôjde k poškodeniu produktu v dôsledku neopatrnej manipulácie zo strany samotného spotrebiteľa, spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty produktu.
  4. Spotrebiteľ nemôže niesť zodpovednosť za znehodnotenie produktu, ak podnikateľ neposkytol všetky zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, musí tak urobiť pred uzavretím kúpnej zmluvy.  Článok 8 – Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

   

  1. Podnikateľ môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pre produkty opísané v odsekoch 2 a 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy platí len vtedy, ak to podnikateľ jasne uviedol v ponuke aspoň včas pred uzavretím zmluvy.
  2. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len pre produkty:

   

   • ktoré boli vytvorené podnikateľom v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa;
   • ktoré majú jednoznačne osobný charakter;
   • ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť;
   • ktoré boli zakúpené v obchode a neboli objednané online
   • ktorá sa môže rýchlo zhoršiť alebo starnúť;
   • ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv;

   

  Článok 9 – Cena

   

  1. Po dobu platnosti uvedenej v ponuke nebudú navýšené ceny ponúkaných produktov a/alebo služieb s výnimkou zmien cien v dôsledku zmeny sadzieb DPH.
  2. Podnikateľ môže bez ohľadu na predchádzajúci odsek ponúkať produkty alebo služby s variabilnými cenami, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a na ktoré podnikateľ nemá vplyv. Táto zodpovednosť za výkyvy a skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú cieľovými cenami, sú uvedené v ponuke.
  3. Zvýšenie ceny do 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak je výsledkom právnych predpisov alebo ustanovení.
  4. Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to podnikateľ stanovil a:
   • sú výsledkom právnych predpisov alebo ustanovení; alebo
   • spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odo dňa účinnosti zvýšenia ceny.

   

  1. Sortiment produktov podliehasystému marží na použitý tovar a 21% DPH na nové bicykle od KTM.
  2. Všetky ceny podliehajú tlačovým a typografickým chybám. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky tlačových a typografických chýb. V prípade tlačových a tlačových chýb nie je podnikateľ povinný dodať produkt za chybnú cenu.  Článok 10 – Zhoda a záruka

   

  1. Podnikateľ ručí za to, že produkty a/alebo služby sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a existujúcimi požiadavkami ku dňu uzavretia zmluvy a/alebo vládne nariadenia. Ak je to dohodnuté, podnikateľ zároveň ručí za to, že výrobok je vhodný na iné ako obvyklé použitie.
  2. Záruku poskytuje predajca na obdobie 15 mesiacov od zakúpenia/dodania bicykla. Záruka sa vzťahuje na kupujúceho a nie na žiadne následné postúpenia. Zárukou nie sú dotknuté zákonné práva, ktoré kupujúcemu nevznikajú pri výkone povolania alebo podnikania. Vyššie uvedené zákonné práva (vrátane práva, že bicykel je pri dodaní v súlade s dohodou (pozri Kniha 7 holandského občianskeho zákonníka) sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý koná pri výkone povolania alebo podnikania. Na komponenty, ako sú predné vidlice, zadné odpruženie a závesný stĺpik, sa vzťahuje obmedzená záruka 6 mesiacov s výhradou potreby pravidelnej údržby počas tohto obdobia.

  3. Opravy alebo výmeny dielov počas bežnej bežnej údržby, pokiaľ to nevyplýva z chybného vykonania údržby vykonanej pred dodaním (ďalšie informácie nájdete v našich tipoch na údržbu), nie sú zahrnuté. záruka. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté úmyselne, nesprávnym používaním alebo opravou nevykonanou v podniku predávajúceho alebo na jeho pokyn. Záruka sa nevzťahuje ani na škody spôsobené účasťou na rýchlostných súťažiach a rýchlostných skúškach.Dodržiavanie kontroly a kontroly termínu servisu je nevyhnutné na zachovanie záruky.

  4. Záruka sa vzťahuje na bezplatné opravy chýb a porúch za predpokladu, že nevznikli z vyššie uvedených situácií. V prípade potreby vymeníme chybné diely za rovnaké/rovnaké komponenty alebo v niektorých prípadoch inej kvality v závislosti od dodacích lehôt príslušných dielov. Upozornenie: na poškodenie laku alebo opotrebovanie dielov ako sú brzdové doštičky, pneumatiky, reťaze, ozubené kolesá, špice, náboje kolies a ložiská sa záruka nevzťahuje.

  5. Záruka sa nevzťahuje na náhradu škôd na osobách a majetku, ktoré vznikli v dôsledku neprítomnosti alebo závady dielov, ani na akékoľvek ďalšie náklady, ktoré by tým mohli kupujúcemu vzniknúť.

  6. H&B Exclusive neschváli záručné nároky na opravy vykonané mimo našej dielne bez predchádzajúceho súhlasu. Ak bol bicykel rozobratý alebo na ňom pracovala externá dielňa predtým, ako bola nahlásená alebo sprístupnená písomne ​​H&B Exclusive (alebo partnerskou dielňou so súhlasom H&B Exclusive), nemôžeme uplatniť záruku, pretože nemôžeme určiť či to spôsobilo problém vznikol.

    

   Bez ohľadu na situáciu sa v H&B Exclusive snažíme poskytnúť najlepšie riešenie pre všetkých našich zákazníkov, aj keď produkt už nie je v záruke.

   

  Článok 11 – Doručenie a vykonanie

   

  1. Pri prijímaní a realizácii objednávok produktov a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb bude podnikateľ postupovať s maximálnou starostlivosťou.
  2. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ poskytol spoločnosti.
  3. Pri riadnom dodržaní toho, čo je uvedené v odseku 4 tohto článku, spoločnosť vybaví prijaté objednávky urýchlene, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasil s dlhšou dodacou lehotou. V prípade omeškania dodávky, nemožnosti splniť objednávku alebo jej splnenia len čiastočne, bude spotrebiteľ o tejto skutočnosti informovaný najneskôr do 30 dní od zadania objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo ukončiť zmluvu bez nákladov. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu škody.
  4. Všetky dodacie lehoty sú orientačné. Z uvedených lehôt nemôže spotrebiteľ odvodiť žiadne práva. Prekročenie lehoty neoprávňuje spotrebiteľa na kompenzáciu.
  5. V prípade zániku podľa odseku 3 tohto článku podnikateľ vráti spotrebiteľom zaplatenú sumu čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od zániku.
  6. Pri rezervácii produktu, odsúhlasení cenovej ponuky alebo zaplatení čiastočnej zálohy za bicykel sa v niektorých prípadoch uplatňuje akontácia až 50% z celkovej ceny produktu.
  7. Zálohou, čiastočnou úhradou alebo rezerváciou bicykla podľa článku 6 sa rozumie zmluva, ktorú možno zrušiť, ak podnikateľ nedodržal svoje dohody, napríklad poškodenie, ktoré nie je uvedené, iná farba, iná veľkosť alebo výrobok. nemôže podnikateľ doručiť. V takom prípade má spotrebiteľ nárok na vopred zaplatenú zálohu. Vo všetkých ostatných prípadoch pri zániku zmluvy sa podnikateľom zadržaná záloha považuje za náhradu za to, že výrobok mohol byť medzičasom predaný a podnikateľovi tým vznikne škoda.
  8. Ak sa ukáže, že doručenie objednaného produktu nie je možné, podnikateľ vynaloží maximálne úsilie na sprístupnenie náhradného tovaru. Najneskôr pri dodaní bude jasne a zrozumiteľne uvedené, že bude dodaný náhradný tovar. V prípade náhradných položiek nemožno vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na prípadnú spätnú zásielku znáša podnikateľ.
  9. Nebezpečenstvo poškodenia a/alebo straty produktov znáša podnikateľ až do momentu odovzdania spotrebiteľovi alebo vopred určenému a podnikateľovi oznámenému zástupcovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

   

  Článok 12 – Platba

   

  1. Ak nie je dohodnuté inak, sumy, ktoré dlhuje spotrebiteľ, musia byť zaplatené do 7 pracovných dní od začiatku lehoty na rozmyslenie, ako je uvedené v článku 6 ods. V prípade dohody o poskytovaní služby začína táto lehota plynúť od potvrdenia zmluvy spotrebiteľovi.
  2. Spotrebiteľ má povinnosť bezodkladne nahlásiť nepresnosti v platobných údajoch poskytnutých alebo uvedených podnikateľovi.
  3. V prípade nezaplatenia zo strany spotrebiteľa má podnikateľ právo, s výhradou zákonných obmedzení, účtovať si vopred spotrebiteľovi oznámené primerané náklady.  Článok 13 – Postup podávania sťažností

   

  1. Podnikateľ má dostatočne zverejnený reklamačný poriadok a reklamáciu vybavuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
  2. Reklamácie plnenia zmluvy musia byť úplne a zrozumiteľne popísané podnikateľovi do 14 dní od zistenia vád spotrebiteľom.
  3. Sťažnosti podané podnikateľovi budú zodpovedané v lehote 14 dní odo dňa prijatia. Ak si reklamácia vyžaduje predvídateľne dlhšiu dobu vybavenia, podnikateľ odpovie do 14 dní s potvrdením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
  4. Ak sa sťažnosť nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, vzniká spor, ktorý je predmetom konania o urovnaní sporu.
  5. V prípade reklamácie musí spotrebiteľ najskôr kontaktovať podnikateľa.Ak sa riešenie ešte nenašlo, spotrebiteľ má možnosť nechať svoju sťažnosť vybaviť európskou platformou RSO (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Reklamácia nepozastavuje povinnosti podnikateľa, ak podnikateľ písomne ​​neurčí inak.
  7. Ak bude reklamácia zo strany podnikateľa uznaná za oprávnenú, podnikateľ mu podľa svojej voľby bezplatne vymení alebo opraví dodané výrobky.

     Článok 14 – Spory

   

  1. Dohody medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom. Aj keď spotrebiteľ žije v zahraničí.
  2. Viedenský kúpny dohovor sa neuplatňuje.  Článok 15 – Dodatočné alebo odchylné ustanovenia


  Dodatočné alebo odchylné ustanovenia od týchto všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané v písomnej forme alebo tak, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na odolný dátový nosič.

   

  Údržba a odporúčania

  H&B Exclusive Na zachovanie záruky vám odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

  • Po každej jazde kompletne vyčistite, odmastite a namažte reťaz a kazetu
  • Týždenne čistite oba brzdové kotúče
  • Odporúčaný tlak v pneumatikách je medzi 1,2 a 2 barmi.
  • Vykonajte mesačnú kontrolu opotrebovaných dielov. Môžete to urobiť sami. Ukážeme vám to.
  • Skontrolujte bezdušovú kvapalinu každé 3 mesiace a podľa potreby ju doplňte alebo vymeňte.
  • Vykonajte kontrolu reťaze a hnacieho ústrojenstva každé 3 mesiace.
  • Bycykel musí každých šesť mesiacov absolvovať pravidelnú kontrolu, počas ktorej sa bicykel rozoberie a dôkladne vyčistí a namaže. Je to dôležité na predĺženie veku opotrebovaných dielov.
  • Vykonajte ročnú kontrolu zadného odpruženia a prednej vidlice.

  Na záver odporúčame skontrolovať bicykel 3x ročne (pre kontrolu opotrebovania brzdových doštičiek, brzdových kotúčov, hnacieho ústrojenstva a dôkladné premazanie bicykla).