Pravidla a podmínky

Obsah


Článek 1 – Definice
Článek 2 – Totožnost podnikatele
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Dohoda
Článek 6 – Právo odstoupení od smlouvy
Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 9 – Cena
Článek 10 – Shoda a záruka
Článek 11 – Dodání a provedení
Článek 12 – Platba
Článek 13 – Postup pro vyřizování stížností
Článek 14 – Spory
Článek 15 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení

Článek 1 – Definice


V těchto podmínkách platí následující definice:

 1. Lhůta na rozmyšlenou: doba, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy
 2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a která s podnikatelem uzavírá smlouvu na dálku;
 3. Den: kalendářní den;
 4. Trvání transakce: smlouva na dálku týkající se řady produktů a/nebo služeb, jejichž povinnost dodání a/nebo nákupu je rozložena v čase;
 5. Trvalý nosič dat: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 7. Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který podnikatel zpřístupní a který může spotřebitel vyplnit, když chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty a/nebo služby na dálku spotřebitelům;
 9. Smlouva na dálku: smlouva, ve které se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej produktů a/nebo služeb na dálku používá výhradně jeden nebo více produktů a/nebo služeb až do výše a včetně uzavření dohody o technikách komunikace na dálku;
 10. Technologie pro komunikaci na dálku: znamená, kterou lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli současně ve stejné místnosti.
 11. Všeobecné obchodní podmínky: současné Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

 

Článek 2 – Totožnost podnikatele

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nizozemsko
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554480

DIČ NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu na dálku a objednávky uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné u podnikatele nahlédnout a na žádost spotřebitele mu budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
 3. Pokud je smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli v elektronické podobě tak, aby si jej mohl přečíst spotřebitele lze snadno uložit na trvanlivý nosič dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné do všeobecných obchodních podmínek v elektronické podobě nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele bezplatně zaslány elektronicky nebo jinak.
 4. V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí druhý a třetí odstavec obdobně a v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek může spotřebitel vždy spoléhat na použitelné ustanovení, které se na něj vztahuje, je nejvýhodnější.
 5. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo bude zrušeno, zbývající část smlouvy a těchto podmínek zůstane v platnosti a příslušné ustanovení bude okamžitě zrušeno. nahrazeno ustanovením po vzájemné dohodě, které se co nejvíce přibližuje rozsahu původního.
 6. Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, musí být posuzovány „v duchu“ těchto všeobecných obchodních podmínek.
 7. Nejistoty ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich podmínek je třeba vykládat „v duchu“ těchto všeobecných podmínek.Článek 4 – Nabídka

 

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a přizpůsobovat.
 3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku dobře posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o věrné zobrazení nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
 4. Všechny obrázky a specifikace v nabídce jsou informativní a nemohou být důvodem k odškodnění nebo ukončení smlouvy.
 5. Obrázky doprovázející produkty jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.
 6. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojena s přijetím nabídky. To se týká zejména:

  • cena včetně daní (režim marže se vztahuje na použité zboží a 21% DPH na nová kola KTM)
  • možné náklady na dopravu;
  • způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké kroky jsou k tomu zapotřebí;
  • zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;
  • způsob platby, doručení a provedení smlouvy;
  • lhůta pro přijetí nabídky, případně lhůta, ve které podnikatel cenu garantuje;
  • výše sazby za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku kalkulovány na jiném základě, než je běžná základní sazba za použité komunikační prostředky;
  • zda je smlouva po jejím uzavření archivována, a pokud ano, kde ji může spotřebitel nahlédnout;
  • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl v souvislosti se smlouvou, a v případě potřeby je obnovit;
  • jakékoli další jazyky, ve kterých lze kromě nizozemštiny uzavřít smlouvu
  • kodexy chování, kterým se podnikatel podřídil, a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky nahlédnout; a
  • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě dlouhodobé transakce.Článek 5 – Dohoda

 

 1. Smlouva je uzavřena, s výhradou ustanovení odstavce 4, okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splnění stanovených podmínek.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud souhlas s touto akceptací nebude potvrzen podnikatelem, může spotřebitel smlouvu vypovědět.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může v zákonných rámcích informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, jakož i o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody k tomu, aby smlouvu neuzavřel, je oprávněn objednávku nebo žádost odmítnout s odůvodněním nebo k provedení připojit zvláštní podmínky.
 5. Podnikatel zašle spotřebiteli s produktem nebo službou tyto informace, a to písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat:

 

  • návštěvní adresa pobočky podnikatele, kam se může spotřebitel obrátit se stížnostmi;
  • podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  • informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu;
  • informace uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud podnikatel tyto informace spotřebiteli již před uzavřením smlouvy neposkytl;

 

 1. V případě transakce s dobou trvání se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.
 2. Každá smlouva je uzavřena za odkládacích podmínek dostatečné dostupnosti daných produktů.Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. Při nákupu produktů online má spotřebitel možnost ukončit smlouvu bez udání důvodů do 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a oznámeným podnikateli.
 2. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s produktem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si výrobek přeje ponechat (pouze na cestě a ne v lese). Uplatní-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek podnikateli s veškerým dodaným příslušenstvím a - je-li to přiměřeně možné - v původním stavu a obalu, v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
 3. Pokud chce spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen o tom informovat podnikatele do 14 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel to musí oznámit vyplněním kontaktního formuláře nebo jiným způsobem komunikace, např. e-mailem. Poté, co spotřebitel uvedl, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.
 4. Pokud zákazník neuvedl, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3. nevrátil výrobek podnikateli, je koupě skutečností.

   

  Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy

   

  1. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, ponese maximálně náklady na vrácení.
  2. Pokud spotřebitel zaplatil částku, vrátí mu podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení. To je podmíněno tím, že produkt již obdržel zpět online prodejce nebo že lze poskytnout přesvědčivý důkaz o úplném vrácení. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který spotřebitel použil, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby.
  3. Pokud dojde k poškození produktu v důsledku neopatrné manipulace ze strany samotného spotřebitele, odpovídá spotřebitel za případné snížení hodnoty produktu.
  4. Spotřebitel nemůže nést odpovědnost za znehodnocení produktu, pokud podnikatel neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, musí tak učinit před uzavřením kupní smlouvy.  Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

   

  1. Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u produktů popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas před uzavřením smlouvy.
  2. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:

   

   • které byly vytvořeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
   • které jsou jasně osobní povahy;
   • které ze své podstaty nemohou být vráceny;
   • které byly zakoupeny v obchodě a nebyly objednány online
   • která se může rychle zhoršit nebo stárnout;
   • jehož cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv;

   

  Článek 9 – Cena

   

  1. Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
  2. Odchylně od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby s variabilními cenami, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá podnikatel vliv. Tato odpovědnost za výkyvy a skutečnost, že případné uvedené ceny jsou cenami cílovými, jsou uvedeny v nabídce.
  3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že je výsledkem právních předpisů nebo ustanovení.
  4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
   • jsou výsledkem právních předpisů nebo ustanovení; nebo
   • spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s účinností ode dne účinnosti zvýšení ceny.

   

  1. Na řadu produktů se vztahujesystém marží na použité zboží a 21% DPH na nová kola od KTM.
  2. Všechny ceny podléhají tiskovým a typografickým chybám. Za následky tiskových a typografických chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a typografických chyb není podnikatel povinen dodat produkt za chybnou cenu.  Článek 10 – Shoda a záruka

   

  1. Podnikatel ručí za to, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a stávajícími požadavky ke dni uzavření smlouvy a/nebo vládní nařízení. Je-li sjednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
  2. Záruku poskytuje prodejce na dobu 15 měsíců po zakoupení / dodání jízdního kola. Záruka se vztahuje na kupujícího a ne na jakékoli následné postoupení. Zárukou nejsou dotčena zákonná práva, která kupujícímu nenáleží při výkonu povolání nebo podnikání. Výše uvedená zákonná práva (včetně práva, aby kolo při dodání odpovídalo dohodě (viz kniha 7 nizozemského občanského zákoníku) se nevztahují na kupujícího, který jedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání. Komponenty, jako jsou přední vidlice, zadní odpružení a závěsný sloupek, mají omezenou záruku 6 měsíců, s výhradou nutnosti pravidelné údržby v tomto období.

  3. Opravy nebo výměny dílů během běžné, obvyklé údržby, pokud to nevyplývá z chybného provedení údržby provedené před dodáním (další informace naleznete v našich tipech pro údržbu), nejsou zahrnuty. záruka. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé úmyslem, nesprávným použitím nebo opravami neprovedenými v podniku prodávajícího nebo na jeho pokyn. Záruka se nevztahuje ani na škody způsobené účastí v rychlostních soutěžích a rychlostních zkouškách.Pro zachování záruky je nutné provádět kontrolu a kontrolu termínu servisu.

  4. Záruka se vztahuje na bezplatné opravy závad a závad, pokud nevznikly z výše uvedených situací. V případě potřeby vyměníme vadné díly za stejné/stejné díly nebo v některých případech jiné kvality v závislosti na dodacích lhůtách příslušných dílů. Upozornění: na poškození laku nebo opotřebení dílů jako jsou brzdové destičky, pneumatiky, řetězy, řetězová kola, paprsky, náboje kol a ložiska se záruka nevztahuje.

  5. Záruka se nevztahuje na náhradu škod na osobách a majetku v důsledku absence nebo závady dílů ani na jakékoli další náklady, které v důsledku toho mohou kupujícímu vzniknout.

  6. H&B Exclusive neschválí záruční nároky na opravy provedené mimo naši dílnu bez předchozího schválení. Pokud bylo jízdní kolo rozebráno nebo na něm pracovala externí dílna předtím, než bylo nahlášeno nebo písemně oznámeno H&B Exclusive (nebo partnerské dílně se schválením H&B Exclusive), nemůžeme uplatnit záruku, protože nemůžeme určit zda to způsobilo problém vznikl.

    

   Bez ohledu na situaci se v H&B Exclusive snažíme poskytnout nejlepší řešení pro všechny naše zákazníky, i když produkt již není v záruce.

   

  Článek 11 – Dodání a provedení

   

  1. Při přijímání a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb bude podnikatel dbát maximální opatrnosti.
  2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel poskytl společnosti.
  3. Při řádném dodržení toho, co je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, společnost provede přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Dojde-li ke zpoždění dodávky, nelze-li objednávku splnit nebo ji lze splnit pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo ukončit smlouvu bez nákladů. Spotřebitel nemá nárok na náhradu škody.
  4. Všechny dodací lhůty jsou orientační. Z uvedených lhůt nemůže spotřebitel odvozovat žádná práva. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.
  5. V případě zániku dle odst. 3 tohoto článku vrátí podnikatel spotřebitelem zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zániku.
  6. Při rezervaci produktu, souhlasu s cenovou nabídkou nebo zaplacení částečné zálohy za jízdní kolo se v některých případech uplatňuje záloha až 50 % z celkové ceny produktu.
  7. Zálohou, částečnou úhradou nebo rezervací jízdního kola, jak je uvedeno v článku 6 výše, se rozumí smlouva, která může být zrušena, pokud podnikatel nedodržel své smlouvy, například poškození, které není uvedeno, jiná barva, jiná velikost nebo výrobek. nemůže být podnikatelem doručeno. V takovém případě má spotřebitel nárok na svou dříve zaplacenou zálohu. Ve všech ostatních případech, kdy dojde k zániku smlouvy, se podnikatelem zadržená záloha považuje za náhradu za to, že výrobek mohl být mezitím prodán a podnikateli tím vznikne škoda.
  8. Pokud se dodání objednaného produktu ukáže jako nemožné, vynaloží podnikatel veškeré úsilí, aby byl k dispozici náhradní produkt. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodáno náhradní zboží. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku nese podnikatel.
  9. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku předání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli oznámenému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

   

  Článek 12 – Platba

   

  1. Není-li dohodnuto jinak, částky dlužné spotřebitelem musí být uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v článku 6, odstavec 1. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet poté, co spotřebitel obdrží potvrzení smlouvy.
  2. Spotřebitel má povinnost neprodleně hlásit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených podnikateli.
  3. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo s výhradou zákonných omezení účtovat spotřebiteli předem sdělené přiměřené náklady.  Článek 13 – Postup pro vyřizování stížností

   

  1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
  2. Stížnosti na plnění smlouvy musí být podnikateli podány úplně a srozumitelně do 14 dnů poté, co spotřebitel vady zjistil.
  3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí. Pokud reklamace vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví do 14 dnů potvrzením o přijetí s uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
  4. Pokud nelze stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který podléhá postupu pro řešení sporu.
  5. V případě reklamace musí spotřebitel nejprve kontaktovat podnikatele.Pokud řešení dosud nebylo nalezeno, má spotřebitel možnost nechat svou stížnost vyřídit evropskou platformou ODR (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Stížností nejsou pozastaveny povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
  7. Pokud bude reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle své volby bezplatně vymění nebo opraví dodané výrobky.

     Článek 14 – Spory

   

  1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. I když spotřebitel žije v zahraničí.
  2. Vídeňská prodejní úmluva neplatí.  Článek 15 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení


  Dodatečná nebo odchylná ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek nesmí být na újmu spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na odolný datový nosič.

   

  Údržba a doporučení

  H&B Exclusive Pro zachování záruky doporučujeme provést následující:

  • Po každé jízdě kompletně vyčistěte, odmastěte a namažte řetěz a kazetu
  • Týdně čistěte oba brzdové kotouče
  • Doporučený tlak v pneumatikách je mezi 1,2 a 2 bary.
  • Proveďte měsíční kontrolu opotřebitelných dílů. Můžete to udělat sami. My vám to ukážeme.
  • Kontrolujte bezdušovou kapalinu každé 3 měsíce a podle potřeby ji doplňte nebo vyměňte.
  • Každé 3 měsíce provádějte kontrolu řetězu a hnacího ústrojí.
  • Každých šest měsíců musí kolo projít pravidelnou kontrolou, během níž je kolo rozebráno a důkladně vyčištěno a namazáno. To je důležité pro prodloužení stáří opotřebitelných dílů.
  • Proveďte roční kontrolu zadního odpružení a přední vidlice.

  Nakonec doporučujeme kolo 3x ročně zkontrolovat (zkontrolovat opotřebení brzdových destiček, brzdových kotoučů, hnacího ústrojí a kolo důkladně promazat).