Villkor

Innehållsförteckning


Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Rättighet av ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid ånger
Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Betalning
Artikel 13 - Klagomålsförfarande
Artikel 14 - Tvister
Artikel 15 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner


I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transaktionens varaktighet: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
 5. Beständig databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är adresserad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att säga upp distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Modellformulär: modellformuläret för ångerrätt som företagaren tillhandahåller som en konsument kan fylla i när denne vill utöva sin ångerrätt.
 8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
 9. Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, exklusivt används en eller flera produkter och/eller tjänster t.o.m. och inklusive ingående av avtalet tekniker för fjärrkommunikation;
 10. Teknik för distanskommunikation: innebär som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.
 11. Allmänna villkor: de här allmänna villkoren för företagaren.

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nederländerna
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
momsnummer NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Artikel 3 - Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan granskas hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsument kan enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.
 4. I det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som gäller honom är den mest förmånliga.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och den aktuella bestämmelsen kommer att gälla omedelbart ersättas av en bestämmelse genom ömsesidig överenskommelse som närmar sig originalets omfattning så mycket som möjligt.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
 7. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.Artikel 4 - Erbjudandet

 

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 4. Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.
 5. Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

  • priset inklusive skatter (marginalsystem gäller begagnade varor och 21 % moms på nya KTM-cyklar)
  • de möjliga fraktkostnaderna;
  • på vilket sätt avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
  • oavsett om ångerrätten gäller eller inte;
  • sättet för betalning, leverans och utförande av avtalet;
  • perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
  • skattebeloppet för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;
  • om avtalet arkiveras efter dess ingående och i så fall var det kan konsulteras av konsumenten;
  • det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
  • alla andra språk som, förutom nederländska, avtalet kan ingås på
  • de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och
  • minsta varaktighet för distansavtalet i fallet med en långsiktig transaktion.Artikel 5 - Avtalet

 

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge avtalet om detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan - inom juridiska ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med skäl eller att förena särskilda villkor för utförandet.
 5. Entreprenören kommer att skicka följande information till konsumenten tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

 

  • besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;
  • de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutningen av ångerrätten;
  • informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
  • informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;

 

 1. Vid varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 2. Varje avtal ingås under villkoren för tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.Artikel 6 - Ångerrätt

 

 1. Vid köp av produkter online har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten (endast på vägen och inte i skogen). Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom att fylla i kontaktformuläret eller med hjälp av annat kommunikationsmedel såsom via e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.
 4. Om kunden inte har angett att han önskar utnyttja sin ångerrätt efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3. inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.

   

  Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

   

  1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer maximalt kostnaderna för returen att stå för honom.
  2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas. Återbetalningar kommer att göras via samma betalningsmetod som används av konsumenten om inte konsumenten uttryckligen samtycker till en annan betalningsmetod.
  3. Om produkten skadas på grund av vårdslös hantering av konsumenten själv är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.
  4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för värdeminskning på produkten om företagaren inte lämnat all lagstadgad information om ångerrätten, detta måste göras innan köpeavtalet ingås.  Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

   

  1. Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks.
  2. Utslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

   

   • som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
   • som är helt klart personliga till sin natur;
   • som till sin natur inte kan returneras;
   • som köpts i butik och inte beställts online
   • som kan försämras eller åldras snabbt;
   • vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

   

  Artikel 9 - Priset

   

  1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
  2. Outan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.
  3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagbestämmelser eller bestämmelser.
  4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
   • dessa är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser; eller
   • konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

   

  1. Utbudet av produkter är föremål förmarginalsystem på begagnade varor och 21 % moms på nya cyklar från KTM.
  2. Alla priser är föremål för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och tryckfel. Vid tryck- och tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

   

  1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de befintliga kraven vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
  2. Garantin beviljas av säljaren för en period av 15 månader efter köp/leverans av cykeln. Garantin gäller för köparen och inte för eventuella efterföljande överlåtelser. Garantin påverkar inte de lagliga rättigheter som köparen inte har vid utövande av yrke eller verksamhet. Ovannämnda lagliga rättigheter (inklusive rätten att cykeln överensstämmer med avtalet vid leverans (se bok 7 i den holländska civillagen) gäller inte för en köpare som agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet. Komponenter som framgafflar, bakfjädring och droppstolpe har en begränsad garanti på 6 månader, med förbehåll för behovet av regelbundet underhåll inom den perioden.

  3. Reparationer eller utbyte av delar vid normalt, sedvanligt underhåll, i den mån detta inte beror på felaktigt utförande av det underhåll som utförts före leverans (se våra underhållstips för mer information) omfattas inte. garantin. Garantin täcker inte heller defekter som uppstår genom uppsåt, felaktig användning eller reparationer som inte utförts i säljarens företag eller på dennes instruktioner. Det finns inte heller något garantianspråk för skada orsakad av deltagande i hastighetstävlingar och hastighetsprov.Att hålla inspektionen och kontrollen av serviceavtal är nödvändigt för att upprätthålla garantin.

  4. Garantin täcker kostnadsfria reparationer för defekter och defekter, förutsatt att de inte härrör från ovanstående situationer. Vid behov byter vi ut defekta delar med identiska/lika komponenter eller i vissa fall annan kvalitet beroende på leveranstiderna för delarna i fråga. Observera: skador på lacken eller slitage på delar som bromsbelägg, däck, kedjor, kedjehjul, ekrar, hjulnav och lager täcks inte av garantin.

  5. Garantin omfattar inte ersättning för skada på person och egendom till följd av frånvaro eller defekt på delar eller ytterligare kostnader som köparen kan ådra sig till följd av detta.

  6. H&B Exclusive kommer inte att godkänna garantianspråk för reparationer som utförs utanför vår verkstad utan föregående godkännande. Om en cykel har demonterats eller bearbetats av en extern verkstad innan den har rapporterats eller lämnats skriftligen till H&B Exclusive (eller av en partnerverkstad med godkännande av H&B Exclusive), kan vi inte tillämpa garantin eftersom vi inte kan fastställa om detta orsakade problemet.

    

   Oavsett situation, på H&B Exclusive strävar vi efter att tillhandahålla den bästa lösningen för alla våra kunder, även om produkten inte längre omfattas av garantin.

   

  Artikel 11 - Leverans och utförande

   

  1. Entreprenören kommer att iaktta yttersta försiktighet när han tar emot och utför order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
  2. Leveransorten är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.
  3. Med iakttagande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att denne har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
  4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna perioder. Överskridande av villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
  5. I händelse av upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.
  6. När man reserverar en produkt, accepterar en offert eller betalar en delavgift för en cykel, gäller i vissa fall en handpenning på upp till 50 % av produktens totala pris.
  7. Med handpenning, delbetalning eller reservation av cykel enligt artikel 6 ovan avses ett avtal som kan upplösas om företagaren inte hållit sina avtal, till exempel skada som inte är angiven, annan färg, annan storlek eller produkt inte kan levereras av företagaren. Konsumenten har i så fall rätt till sin tidigare inbetalda handpenning. I alla andra fall då ett avtal sägs upp ses den handpenning som företagaren håller inne som ersättning för att varan under tiden hade kunnat säljas och företagaren lider skada till följd av detta.
  8. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för.
  9. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

   

  Artikel 12 - Betalning

   

  1. Om inte annat överenskommits ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen som avses i artikel 6, punkt 1 har börjat. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter det att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
  2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
  3. I händelse av utebliven betalning av konsumenten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.  Artikel 13 - Klagomålsförfarande

   

  1. Entreprenören har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.
  2. Klagomål om fullgörande av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 14 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna.
  3. Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
  4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
  5. I händelse av klagomål måste en konsument först kontakta företagaren.Om en lösning ännu inte hittats har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.
  7. Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren, kommer företagaren, efter eget val, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

     Artikel 14 - Tvister

   

  1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.
  2. Wienköpkonventionen gäller inte.  Artikel 15 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser


  Tilläggs- eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

   

  Underhåll och rekommendationer

  H&B Exclusive Vi rekommenderar att du gör följande för att behålla din garanti:

  • Efter varje åktur, rengör, avfetta och smörj kedjan och kassetten fullständigt
  • Rengör båda bromsskivorna varje vecka
  • Rekommenderat däcktryck är mellan 1,2 och 2 bar.
  • Utför en månatlig kontroll av slitagedelar. Du kan göra det själv. Vi ska visa dig.
  • Kontrollera slanglös vätska var tredje månad och fyll på eller byt ut vid behov.
  • Utför en kontroll av kedja och drivlina var tredje månad.
  • Varje sjätte månad ska cykeln genomgå en periodisk kontroll under vilken cykeln tas isär och noggrant rengörs och smörjs. Detta är viktigt för att förlänga åldern på slitdelar.
  • Utför en årlig kontroll av bakre fjädring och framgaffel.

  Slutligen rekommenderar vi att du kontrollerar din cykel 3 gånger per år (för att kontrollera slitaget på bromsbelägg, bromsskivor, drivlina och för att noggrant smörja cykeln).