Noteikumi un nosacījumi

Satura rādītājs


1. pants — Definīcijas
2. pants — Uzņēmēja identitāte
3. pants — Piemērojamība
4. pants — Piedāvājums
5. pants — Līgums
6. pants — Tiesības par atteikumu
7. pants — Izmaksas atteikuma gadījumā
8. pants — Atteikuma tiesību izslēgšana
9. pants — Cena
10. pants — Atbilstība un garantija
11. pants — Piegāde un izpilde
12. pants — Maksājums
13. pants — Sūdzību izskatīšanas procedūra
14. pants — Strīdi
15. pants — Papildu vai atkāpes noteikumi

1. pants — Definīcijas


Šajos apstākļos tiek piemērotas šādas definīcijas:

 1. Pārtraukšanas periods: periods, kurā patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības
 2. Patērētājs: fiziska persona, kas neveic profesiju vai uzņēmējdarbību un noslēdz distances līgumu ar uzņēmēju;
 3. Diena: kalendāra diena;
 4. Darījums ar termiņu: distances līgums, kas attiecas uz virkni produktu un/vai pakalpojumu, kuru piegādes un/vai pirkšanas saistības ir sadalītas laika gaitā;
 5. Ilgstošs datu nesējs: jebkurš līdzeklis, kas ļauj patērētājam vai uzņēmējam glabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas ļauj nākotnē iepazīties un nemainītā veidā reproducēt uzglabāto informāciju.
 6. Atteikuma tiesības: patērētāja iespēja pārtraukt distances līgumu pārtraukšanas periodā;
 7. Veidlapas paraugs: atteikuma veidlapas paraugs, ko uzņēmējs dara pieejamu un ko patērētājs var aizpildīt, kad vēlas izmantot savas atteikuma tiesības.
 8. Uzņēmējs: fiziska vai juridiska persona, kas attālināti piedāvā produktus un/vai pakalpojumus patērētājiem;
 9. Distances līgums: līgums, kurā uzņēmēja organizētas preču un/vai pakalpojumu distances pārdošanas sistēmas kontekstā tiek izmantots viens vai vairāki produkti un/vai pakalpojumi līdz pat plkst. un ietverot līguma noslēgšanu attālinātai saziņai;
 10. Tehnoloģija distances saziņai: līdzekļi, ko var izmantot līguma noslēgšanai, patērētājam un uzņēmējam vienlaikus neatrodoties vienā telpā.
 11. Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi: šie uzņēmēja vispārīgie noteikumi un nosacījumi.

 

2. pants — Uzņēmēja identitāte

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nīderlande
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
PVN numurs NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

3. pants — Piemērojamība

 1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz katru uzņēmēja piedāvājumu un katru distances līgumu un pasūtījumu, kas noslēgts starp uzņēmēju un patērētāju.
 2. Pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam būs pieejams šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu teksts. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, ka ar vispārējiem noteikumiem var iepazīties pie uzņēmēja un tie pēc patērētāja pieprasījuma pēc iespējas ātrāk tiks nosūtīti bez maksas.
 3. Ja distances līgums ir noslēgts elektroniski, neatkarīgi no iepriekšējā punkta un pirms distances līguma noslēgšanas, šo vispārīgo noteikumu tekstu var darīt pieejamu patērētājam elektroniski tādā veidā, lai to varētu izlasīt patērētāju var viegli uzglabāt izturīgā datu nesējā. Ja tas nav pamatoti iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, kur ar vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties elektroniski un ka tie tiks nosūtīti bez maksas elektroniski vai citādi pēc patērētāja pieprasījuma.
 4. Gadījumā, ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti arī konkrēti produkta vai pakalpojuma noteikumi un nosacījumi, otro un trešo daļu piemēro mutatis mutandis un pretrunīgu vispārīgo noteikumu un nosacījumu gadījumā patērētājs vienmēr var paļauties uz piemērojamo noteikumu, kas attiecas uz viņu, ir vislabvēlīgākais.
 5. Ja viens vai vairāki šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi jebkurā brīdī ir pilnībā vai daļēji spēkā neesoši vai tiek anulēti, pārējā līguma daļa un šie noteikumi un nosacījumi paliek spēkā un attiecīgais noteikums tiks nekavējoties spēkā. aizstāt ar noteikumu pēc savstarpējas vienošanās, kas pēc iespējas tuvina oriģināla apjomu.
 6. Situācijas, kas nav reglamentētas šajos vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, ir jāizvērtē šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu “garā”.
 7. Neskaidrības par viena vai vairāku mūsu noteikumu un nosacījumu noteikumu interpretāciju vai saturu ir jāinterpretē šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu “garā”.4. pants — piedāvājums

 

 1. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai uz to attiecas nosacījumi, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
 2. Piedāvājums ir bez saistībām. Uzņēmējam ir tiesības mainīt un pielāgot piedāvājumu.
 3. Piedāvājumā ir ietverts pilnīgs un precīzs piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu labi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie ir patiess piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu attēlojums. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumā uzņēmēju nesaista.
 4. Visi piedāvājumā iekļautie attēli un specifikācijas ir orientējoši un nevar būt par pamatu kompensācijai vai līguma laušanai.
 5. Produktiem pievienotie attēli ir patiess piedāvāto produktu attēlojums. Uzņēmējs nevar garantēt, ka attēlotās krāsas precīzi atbilst patiesajām produktu krāsām.
 6. Katrs piedāvājums satur tādu informāciju, lai patērētājam būtu skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu. Tas jo īpaši attiecas uz:

  • cena ar nodokļiem (maržas shēma attiecas uz lietotām precēm un 21% PVN jaunajiem KTM velosipēdiem)
  • iespējamās piegādes izmaksas;
  • veids, kādā tiks noslēgts līgums un kādas darbības tam ir jāveic;
  • neatkarīgi no tā, vai tiek piemērotas atteikuma tiesības;
  • apmaksas veids, piegāde un līguma izpilde;
  • piedāvājuma pieņemšanas termiņš vai termiņš, kurā uzņēmējs garantē cenu;
  • likmes par distances saziņu apmēru, ja distances saziņas tehnoloģijas izmantošanas izmaksas tiek aprēķinātas pēc cita pamata nekā parastā pamatlikme par izmantotajiem sakaru līdzekļiem;
  • vai līgums ir arhivēts pēc tā noslēgšanas, un ja jā, kur patērētājs ar to var iepazīties;
  • veids, kādā patērētājs pirms līguma noslēgšanas var pārbaudīt viņa līguma kontekstā sniegtos datus un, ja vēlas, tos atjaunot;
  • jebkuras citas valodas, kurās var noslēgt līgumu papildus holandiešu valodai
  • rīcības kodeksi, kurus uzņēmējs ir iesniedzis, un veids, kādā patērētājs var iepazīties ar šiem rīcības kodeksiem elektroniski; un
  • distances līguma minimālais ilgums ilgtermiņa darījuma gadījumā.5. pants — Līgums

 

 1. Līgums tiek noslēgts, ievērojot 4. punkta noteikumus, brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un atbilst noteiktajiem nosacījumiem.
 2. Ja patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, uzņēmējs nekavējoties elektroniski apstiprinās piedāvājuma akcepta saņemšanu. Kamēr šī akcepta līgumu nav apstiprinājis uzņēmējs, patērētājs var lauzt līgumu.
 3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu elektronisku datu pārsūtīšanu un nodrošinātu drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var norēķināties elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus drošības pasākumus.
 4. Uzņēmējs tiesiskā regulējuma ietvaros var pats informēt, vai patērētājs var pildīt savas maksājumu saistības, kā arī visus tos faktus un faktorus, kas ir svarīgi atbildīgai distances līguma noslēgšanai. Ja, pamatojoties uz šo izmeklēšanu, uzņēmējam ir pamatoti iemesli neslēgt līgumu, viņš ir tiesīgs atteikt rīkojumu vai pieprasījumu ar pamatojumu vai pievienot izpildei īpašus nosacījumus.
 5. Uzņēmējs patērētājam kopā ar preci vai pakalpojumu rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs to varētu uzglabāt uz izturīga datu nesēja, nosūtīs šādu informāciju:

 

  • uzņēmēja filiāles apmeklējuma adrese, kur patērētājs var vērsties ar sūdzībām;
  • nosacījumi un veids, kā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidrs paziņojums par atteikuma tiesību izslēgšanu;
  • informācija par garantijām un esošo pēcpārdošanas servisu;
  • šo nosacījumu 4.panta 3.punktā ietverto informāciju, ja vien uzņēmējs šo informāciju patērētājam nav sniedzis jau pirms līguma izpildes;

 

 1. Uz ilguma darījuma gadījumā iepriekšējā punktā minētais attiecas tikai uz pirmo piegādi.
 2. Katrs līgums tiek noslēgts, ievērojot nosacījumus par attiecīgo produktu pietiekamu pieejamību.6. pants — Atteikuma tiesības

 

 1. Iegādājoties preces tiešsaistē, patērētājam ir iespēja 14 dienu laikā lauzt līgumu, nenorādot iemeslu. Šis pārdomu periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norīkots pārstāvis ir saņēmis preci un darījis zināmu uzņēmējam.
 2. Atteikšanās periodā patērētājs rūpīgi rīkosies ar produktu un iepakojumu. Viņš izsaiņos vai izmantos preci tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai novērtētu, vai viņš vēlas preci paturēt (tikai uz ceļa, nevis mežā). Ja viņš izmanto atteikuma tiesības, viņš atgriezīs preci uzņēmējam ar visiem piegādātajiem piederumiem un, ja tas ir saprātīgi iespējams, oriģinālajā stāvoklī un iepakojumā saskaņā ar uzņēmēja sniegtajiem saprātīgiem un skaidriem norādījumiem.
 3. Ja patērētājs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, viņam ir pienākums par to informēt uzņēmēju 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Patērētājam tas jādara zināms, aizpildot saziņas veidlapu vai izmantojot citu saziņas līdzekli, piemēram, e-pastu. Pēc tam, kad patērētājs ir norādījis, ka vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, klientam prece ir jāatgriež 14 dienu laikā. Patērētājam ir jāpierāda, ka piegādātā prece ir atgriezta laikā, piemēram, ar nosūtīšanas apliecinājumu.
 4. Ja klients nav norādījis, ka vēlas izmantot savas atteikuma tiesības pēc 2. un 3. punktā minēto termiņu beigām. nav atdevis preci uzņēmējam, pirkums ir fakts.

   

  7. pants — Izmaksas atsaukšanas gadījumā

   

  1. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, viņš sedz maksimālo atgriešanas izmaksu daļu.
  2. Ja patērētājs ir samaksājis summu, uzņēmējs šo summu atmaksās pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma. Tas ir atkarīgs no nosacījuma, ka tiešsaistes mazumtirgotājs preci jau ir saņēmis atpakaļ vai ja var sniegt pārliecinošu pierādījumu par pilnīgu atgriešanu. Naudas atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmanto patērētājs, ja vien patērētājs nepārprotami nepiekrīt citam maksājuma veidam.
  3. Ja prece ir bojāta paša patērētāja neuzmanīgas rīcības dēļ, patērētājs ir atbildīgs par jebkādu preces vērtības samazināšanos.
  4. Patērētājs nevar tikt saukts pie atbildības par preces nolietojumu, ja uzņēmējs nav sniedzis visu likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām, tas jādara pirms pirkuma līguma noslēgšanas.  8. pants — Atteikuma tiesību izslēgšana

   

  1. Uzņēmējs var izslēgt patērētāja atteikuma tiesības attiecībā uz produktiem, kā aprakstīts 2. un 3. punktā. Atteikuma tiesību izslēgšana ir spēkā tikai tad, ja uzņēmējs to ir skaidri norādījis piedāvājumā, vismaz laikus pirms līguma noslēgšanas.
  2. Atteikuma tiesību izslēgšana ir iespējama tikai šādiem produktiem:

   

   • kurus ir izveidojis uzņēmējs saskaņā ar patērētāja specifikācijām;
   • kas ir nepārprotami personiskas;
   • kurus pēc savas būtības nevar atgriezt;
   • kas tika iegādātas veikalā un nav pasūtītas tiešsaistē
   • kas var ātri pasliktināties vai novecot;
   • kuru cena ir pakļauta finanšu tirgus svārstībām, kuras uzņēmējam nav ietekmes;

   

  9. pants — cena

   

  1. Piedāvājumā norādītajā derīguma termiņā piedāvāto preču un/vai pakalpojumu cenas netiks paaugstinātas, izņemot cenu izmaiņas PVN likmju izmaiņu rezultātā.
  2. Neskatoties uz iepriekšējo punktu, uzņēmējs var piedāvāt preces vai pakalpojumus ar mainīgām cenām, kuru cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām un ko uzņēmējs nevar ietekmēt. Šī atbildība pret svārstībām un fakts, ka visas norādītās cenas ir mērķa cenas, ir norādītas piedāvājumā.
  3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir pieļaujama tikai tad, ja to nosaka tiesību akti vai noteikumi.
  4. Cenu paaugstināšana no 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas ir pieļaujama tikai tad, ja uzņēmējs to ir noteicis un:
   • tie ir juridisku noteikumu vai noteikumu rezultāts; vai
   • patērētājam ir tiesības atcelt līgumu, sākot ar dienu, kurā stājas spēkā cenas paaugstinājums.

   

  1. Produktu klāstam tiek piemērota maržas shēma lietotām precēm un 21% PVN jaunajiem KTM velosipēdiem.
  2. Visas cenas var būt drukas un drukas kļūdas. Neuzņemas nekādu atbildību par drukas un drukas kļūdu sekām. Drukas un drukas kļūdu gadījumā uzņēmējam nav pienākuma piegādāt preci par nepareizu cenu.  10. pants — Atbilstība un garantija

   

  1. Uzņēmējs garantē, ka preces un/vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām uzticamības un/vai lietojamības prasībām un līguma noslēgšanas datumā esošajām prasībām un/vai valdības noteikumi. Ja vienojas, uzņēmējs arī garantē, ka prece ir piemērota citai lietošanai, nevis parastai lietošanai.
  2. Garantiju piešķir pārdevējs uz 15 mēnešiem pēc velosipēda iegādes/piegādes. Garantija attiecas uz pircēju, nevis uz jebkādām turpmākām cesijām. Garantija neietekmē likumīgās tiesības, kas pircējam nav, veicot profesiju vai uzņēmējdarbību. Iepriekš minētās likumīgās tiesības (tostarp tiesības, ka velosipēds pēc piegādes atbilst līgumam (sk. Nīderlandes Civilkodeksa 7. grāmatu) neattiecas uz pircēju, kurš darbojas, veicot profesiju vai uzņēmējdarbību. Tādām detaļām kā priekšējās dakšas, aizmugures piekare un pilinātāja statnis ir ierobežota 6 mēnešu garantija, ja šajā periodā ir nepieciešama regulāra apkope.

  3. Remonts vai detaļu nomaiņa parastās, parastās apkopes laikā, ciktāl tas nav radies pirms piegādes veiktas apkopes nepilnīgas izpildes (plašāku informāciju skatiet mūsu apkopes padomos), tas neattiecas. garantija. Garantija neattiecas arī uz defektiem, kas radušies no nolūka, nepareizas lietošanas vai remontdarbiem, kas nav veikti pārdevēja uzņēmumā vai pēc viņa norādījumiem. Tāpat netiek pieteikta garantijas prasība par bojājumiem, kas radušies, piedaloties ātruma sacensībās un ātruma testos.Lai saglabātu garantiju, ir nepieciešama pārbaude un apkopes apmeklējuma pārbaude.

  4. Garantija attiecas uz bezmaksas defektu un defektu remontu, ja tie nav radušies iepriekšminēto situāciju dēļ. Ja nepieciešams, mēs nomainām bojātās detaļas pret identiskām/līdzvērtīgām detaļām vai atsevišķos gadījumos citas kvalitātes atkarībā no attiecīgo detaļu piegādes termiņiem. Lūdzu, ņemiet vērā: garantija neattiecas uz krāsas bojājumiem vai tādu detaļu nodilumu kā bremžu kluči, riepas, ķēdes, ķēdes rati, spieķi, riteņu rumbas un gultņi.

  5. Garantija neattiecas uz kompensāciju par personām un īpašumam nodarīto kaitējumu, kas radies detaļu neesamības vai defekta dēļ, vai jebkādām papildu izmaksām, kas pircējam var rasties tādēļ.

  6. H&B Exclusive neapstiprinās garantijas prasības par remontiem, kas veikti ārpus mūsu darbnīcas bez iepriekšēja apstiprinājuma. Ja velosipēds ir izjaukts vai apstrādāts ārējā darbnīcā, pirms par to ir paziņots vai rakstiski paziņots H&B Exclusive (vai partnerdarbnīca ar H&B Exclusive apstiprinājumu), mēs nevaram piemērot garantiju, jo nevaram noteikt. vai tas izraisīja problēmu.

    

   Neatkarīgi no situācijas, vietnē H&B Exclusive mēs cenšamies nodrošināt vislabāko risinājumu visiem mūsu klientiem, pat ja precei vairs neattiecas garantija.

   

  11. pants — Piegāde un izpilde

   

  1. Uzņēmējs ievēros vislielāko rūpību, saņemot un izpildot preču pasūtījumus un izvērtējot pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.
  2. Piegādes vieta ir adrese, ko patērētājs ir norādījis uzņēmumam.
  3. Pienācīgi ievērojot šī panta 4.punktā noteikto, uzņēmums pieņemtos pasūtījumus izpildīs operatīvi, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja vien patērētājs nav piekritis ilgākam piegādes termiņam. Ja piegāde tiek aizkavēta vai ja pasūtījumu nevar izpildīt vai var izpildīt tikai daļēji, patērētājs par to tiek informēts ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Tādā gadījumā patērētājam ir tiesības lauzt līgumu bez maksas. Patērētājam nav tiesību uz kompensāciju.
  4. Visi piegādes laiki ir orientējoši. Patērētājs nevar iegūt nekādas tiesības ne no kādiem norādītajiem periodiem. Termiņa pārsniegšana nedod patērētājam tiesības uz kompensāciju.
  5. Likvidācijas gadījumā saskaņā ar šī panta 3.punktu uzņēmējs atmaksā patērētāja samaksāto summu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc likvidācijas.
  6. Rezervējot preci, piekrītot piedāvājumam vai iemaksājot daļēju depozītu par velosipēdu, atsevišķos gadījumos tiek piemērota pirmā iemaksa līdz 50% no preces kopējās cenas.
  7. Pirmā iemaksa, daļēja iemaksa vai velosipēda rezervēšana, kā norādīts 6. pantā, nozīmē līgumu, kuru var lauzt, ja uzņēmējs nav ievērojis savus līgumus, piemēram, bojājums, kas nav norādīts, cita krāsa, atšķirīgs izmērs vai prece. uzņēmējs nevar piegādāt. Tādā gadījumā patērētājam ir tiesības uz savu iepriekš iemaksāto pirmo iemaksu. Visos citos gadījumos, kad līgums tiek izbeigts, uzņēmēja ieturētā pirmā iemaksa ir uzskatāma par kompensāciju par to, ka prece tikmēr varēja tikt pārdota un tā rezultātā uzņēmējam tiek nodarīts kaitējums.
  8. Ja pasūtītās preces piegāde izrādīsies neiespējama, uzņēmējs pieliks visas pūles, lai būtu pieejama nomaiņa. Ne vēlāk kā piegādes brīdī skaidrā un saprotamā veidā tiks norādīts, ka tiks piegādāta aizvietojoša prece. Nomaināmām precēm nevar izslēgt atteikuma tiesības. Jebkura atgriešanas sūtījuma izmaksas sedz uzņēmējs.
  9. Produktu bojājumu un/vai nozaudēšanas risku uzņemas uzņēmējs līdz piegādes brīdim patērētājam vai iepriekš izraudzītam un uzņēmējam zināmam pārstāvim, ja vien nav skaidri noteikta cita vienošanās.

   

  12. pants — Maksājums

   

  1. Ja vien nav panākta cita vienošanās, patērētāja parādsaistības ir jāsamaksā 7 darba dienu laikā pēc 6. panta 1. punktā minētā pārtraukšanas perioda sākuma. Līguma par pakalpojuma sniegšanu gadījumā šis periods sākas pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.
  2. Patērētājam ir pienākums nekavējoties ziņot par neprecizitātēm uzņēmējam sniegtajā vai norādītajā maksājuma detaļā.
  3. Ja patērētājs nemaksā, uzņēmējam ir tiesības, ievērojot likuma ierobežojumus, iekasēt saprātīgas izmaksas, par kurām iepriekš paziņots patērētājam.  13. pants — Sūdzību izskatīšanas procedūra

   

  1. Uzņēmējam ir pietiekami publiskota sūdzību iesniegšanas kārtība un viņš sūdzību izskata saskaņā ar šo sūdzību iesniegšanas kārtību.
  2. Pretenzijas par līguma izpildi ir jāiesniedz pilnībā un skaidri aprakstītas uzņēmējam 14 dienu laikā pēc tam, kad patērētājs ir atklājis defektus.
  3. Uzņēmējam iesniegtās sūdzības tiks atbildētas 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams paredzami ilgāks laiks, uzņēmējs atbildēs 14 dienu laikā ar saņemšanas apstiprinājumu un norādi, kad patērētājs var sagaidīt detalizētāku atbildi.
  4. Ja sūdzību nevar atrisināt, savstarpēji vienojoties, rodas strīds, uz kuru attiecas strīdu izšķiršanas kārtība.
  5. Sūdzību gadījumā patērētājam vispirms jāsazinās ar uzņēmēju.Ja risinājums vēl nav atrasts, patērētājam ir iespēja viņa sūdzību izskatīt Eiropas ODR platformā (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Sūdzība neaptur uzņēmēja saistības, ja vien uzņēmējs rakstiski nav norādījis citādi.
  7. Ja uzņēmējs atzīs, ka sūdzība ir pamatota, uzņēmējs pēc savas izvēles bez maksas nomainīs vai salabo piegādāto produkciju.

     14. pants — Strīdi

   

  1. Līgumus starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, reglamentē tikai Nīderlandes tiesību akti. Pat ja patērētājs dzīvo ārzemēs.
  2. Vīnes tirdzniecības konvencija netiek piemērota.  15. pants — Papildu vai atkāpes noteikumi


  Papildu noteikumi vai atkāpes no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie ir jāreģistrē rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs tos varētu uzglabāt pieejamā veidā izturīgs datu nesējs .

   

  Apkope un ieteikumi

  H&B Exclusive Lai saglabātu garantiju, iesakām veikt šādas darbības:

  • Pēc katra brauciena pilnībā notīriet, attaukojiet un ieeļļojiet ķēdi un kaseti
  • Katru nedēļu notīriet abus bremžu diskus
  • Ieteicamais spiediens riepās ir no 1,2 līdz 2 bāriem.
  • Veiciet ikmēneša nodiluma daļu pārbaudi. Jūs varat to izdarīt pats. Mēs jums parādīsim.
  • Pārbaudiet bezkameru šķidrumu ik pēc 3 mēnešiem un pēc vajadzības papildiniet vai nomainiet.
  • Ik pēc 3 mēnešiem veiciet ķēdes un piedziņas pārbaudi.
  • Ik pēc sešiem mēnešiem velosipēdam ir jāveic periodiska pārbaude, kuras laikā velosipēds tiek izjaukts un rūpīgi iztīrīts un ieeļļots. Tas ir svarīgi, lai pagarinātu nodiluma daļu vecumu.
  • Veiciet ikgadēju aizmugurējās piekares un priekšējās dakšas pārbaudi.

  Visbeidzot, iesakām pārbaudīt velosipēdu 3 reizes gadā (lai pārbaudītu bremžu kluču, bremžu disku, piedziņas nodilumu un rūpīgi ieeļļotu velosipēdu).