Odredbe i uvjeti

Sadržaj


Članak 1. - Definicije
Članak 2. - Identitet poduzetnika
Članak 3. - Primjenjivost
Članak 4. - Ponuda
Članak 5. - Ugovor
Članak 6. - Pravo povlačenja
Članak 7 - Troškovi u slučaju povlačenja
Članak 8 - Isključenje prava na povlačenje
Članak 9 - Cijena
Članak 10 - Sukladnost i jamstvo
Članak 11 - Isporuka i izvršenje
Članak 12 - Plaćanje
Članak 13 - Žalbeni postupak
Članak 14 - Sporovi
Članak 15 - Dodatne ili odstupajuće odredbe

Članak 1 - Definicije


U ovim uvjetima vrijede sljedeće definicije:

 1. Razdoblje hlađenja: razdoblje unutar kojeg potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustajanje
 2. Potrošač: fizička osoba koja ne djeluje u okviru obavljanja profesije ili posla i koja s poduzetnikom sklapa ugovor na daljinu;
 3. Dan: kalendarski dan;
 4. Trajanje transakcije: ugovor na daljinu koji se odnosi na niz proizvoda i/ili usluga, čija je obveza isporuke i/ili kupnje raspoređena tijekom vremena;
 5. Trajni nosač podataka: svako sredstvo koje potrošaču ili poduzetniku omogućuje pohranu informacija upućenih njemu osobno na način koji omogućuje buduće konzultacije i nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.
 6. Pravo na povlačenje: opcija za potrošača da otkaže ugovor na daljinu unutar razdoblja hlađenja;
 7. Model obrasca: model obrasca za odustanak koji poduzetnik stavlja na raspolaganje, a potrošač ga može ispuniti kada želi iskoristiti svoje pravo na odustanak.
 8. Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi proizvode i/ili usluge na daljinu;
 9. Ugovor na daljinu: ugovor u kojem se, u kontekstu sustava koji je organizirao poduzetnik za prodaju proizvoda i/ili usluga na daljinu, isključivo koristi jedan ili više proizvoda i/ili usluga do i uključujući sklapanje sporazuma za komunikaciju na daljinu;
 10. Tehnologija za komunikaciju na daljinu: znači koja se može koristiti za sklapanje ugovora, a da se potrošač i poduzetnik ne nalaze u istoj prostoriji u isto vrijeme.
 11. Opći uvjeti poslovanja: sadašnji Opći uvjeti poslovanja poduzetnika.

 

Članak 2. - Identitet poduzetnika

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nizozemska
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
PDV broj NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Članak 3. - Primjenjivost

 1. Ovi opći uvjeti odnose se na svaku ponudu poduzetnika te na svaki ugovor na daljinu i narudžbe sklopljene između poduzetnika i potrošača.
 2. Prije sklapanja ugovora na daljinu potrošaču će biti dostupan tekst ovih općih uvjeta. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno da se Opći uvjeti mogu pregledati kod poduzetnika te da će se isti na zahtjev potrošača poslati bez naknade u najkraćem mogućem roku.
 3. Ako je ugovor na daljinu sklopljen elektroničkim putem, bez obzira na prethodni stavak, a prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih općih uvjeta može biti dostupan potrošaču elektroničkim putem na način da ga može pročitati potrošača može se lako pohraniti na izdržljivi nosač podataka. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se opći uvjeti mogu pregledati u elektroničkom obliku te da će se isti besplatno poslati elektroničkim putem ili na drugi način na zahtjev potrošača.
 4. U slučaju da se, osim ovih općih uvjeta, primjenjuju i posebni uvjeti za proizvode ili usluge, drugi i treći stavak primjenjuju se mutatis mutandis, a u slučaju proturječnih općih uvjeta, potrošač uvijek može osloniti se na primjenjivu odredbu koja se za njega odnosi najpovoljnija.
 5. Ako su jedna ili više odredbi u ovim općim uvjetima u bilo kojem trenutku potpuno ili djelomično ništavne i nevažeće ili su poništene, ostatak ugovora i ovi uvjeti i odredbe ostat će na snazi, a dotična odredba će se odmah sporazumno zamijenjena odredbom koja je u najvećoj mogućoj mjeri približna opsegu izvornika.
 6. Situacije koje nisu regulirane ovim općim uvjetima moraju se procijeniti 'u duhu' ovih općih uvjeta.
 7. Nejasnoće u vezi s tumačenjem ili sadržajem jedne ili više odredbi naših uvjeta i odredbi moraju se tumačiti 'u duhu' ovih općih uvjeta i odredbi.Članak 4 - Ponuda

 

 1. Ako ponuda ima ograničeno razdoblje valjanosti ili podliježe uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda je neobvezujuća. Poduzetnik ima pravo mijenjati i prilagođavati ponudu.
 3. Ponuda sadrži potpun i točan opis ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da potrošač može dobro procijeniti ponudu. Ako poduzetnik koristi slike, one su istinit prikaz ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Očigledne greške ili greške u ponudi ne obvezuju poduzetnika.
 4. Sve slike i specifikacije u ponudi su indikativne i ne mogu dovesti do kompenzacije ili raskida ugovora.
 5. Slike koje prate proizvode pravi su prikaz ponuđenih proizvoda. Poduzetnik ne može jamčiti da prikazane boje točno odgovaraju stvarnim bojama proizvoda.
 6. Svaka ponuda sadrži takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obveze vezane uz prihvaćanje ponude. Ovo se posebno odnosi na:

  • cijena uključuje poreze (program marže primjenjuje se na rabljenu robu i 21% PDV-a na nove KTM bicikle)
  • mogući troškovi dostave;
  • način na koji će se ugovor zaključiti i koje radnje su za to potrebne;
  • primjenjuje li se ili ne pravo na povlačenje;
  • način plaćanja, isporuke i izvršenja ugovora;
  • rok za prihvaćanje ponude, odnosno rok u kojem poduzetnik jamči cijenu;
  • iznos stope za komunikaciju na daljinu ako su troškovi korištenja tehnologije za komunikaciju na daljinu izračunati na različitoj osnovi od redovne osnovne stope za korišteno sredstvo komunikacije;
  • je li ugovor arhiviran nakon sklapanja i ako jest, gdje ga potrošač može pregledati;
  • način na koji potrošač prije sklapanja ugovora može provjeriti podatke koje je naveo u kontekstu ugovora i po želji ih vratiti;
  • bilo koji drugi jezik na kojem se, osim na nizozemskom, može sklopiti ugovor
  • kodeksi ponašanja kojima se poduzetnik podvrgao i način na koji potrošač može elektronički pregledati te kodekse ponašanja; i
  • minimalno trajanje ugovora na daljinu u slučaju dugoročne transakcije.Članak 5 - Ugovor

 

 1. Ugovor je sklopljen, u skladu s odredbama stavka 4., u trenutku prihvaćanja ponude od strane potrošača i ispunjavanja postavljenih uvjeta.
 2. Ukoliko je potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, poduzetnik će odmah elektroničkim putem potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Sve dok suglasnost o prihvatu nije potvrđena od strane poduzetnika, potrošač može raskinuti ugovor.
 3. Ukoliko je ugovor sklopljen elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao elektronički prijenos podataka i osigurao sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere.
 4. Poduzetnik se u zakonskim okvirima može informirati može li potrošač podmiriti svoje obveze plaćanja, kao i sve one činjenice i čimbenike koji su važni za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako na temelju ove istrage poduzetnik ima opravdane razloge da ne sklopi ugovor, ima pravo obrazloženo odbiti nalog ili zahtjev ili uz izvršenje vezati posebne uvjete.
 5. Poduzetnik će potrošaču uz proizvod ili uslugu poslati sljedeće informacije, u pisanom obliku ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na trajnom nosaču podataka:

 

  • adresu poslovnice poduzetnika na koju se potrošač može obratiti s pritužbama;
  • uvjete pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na odustanak ili jasnu izjavu o isključenju prava na odustanak;
  • informacije o jamstvima i postojećoj postprodajnoj usluzi;
  • podatke iz članka 4. stavka 3. ovih uvjeta, osim ako je poduzetnik te podatke već dostavio potrošaču prije sklapanja ugovora;

 

 1. U slučaju transakcije trajanja, odredba iz prethodnog stavka primjenjuje se samo na prvu isporuku.
 2. Svaki ugovor je sklopljen pod prethodnim uvjetima dostatne dostupnosti dotičnih proizvoda.Članak 6 - Pravo na povlačenje

 

 1. Kod online kupnje proizvoda, potrošač ima mogućnost raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Ovo razdoblje za razmišljanje počinje dan nakon što potrošač ili predstavnik kojeg je potrošač unaprijed odredio i s kojim je upoznao poduzetnika primi proizvod.
 2. Tijekom razdoblja hlađenja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Proizvod će raspakirati ili koristiti samo onoliko koliko je potrebno za procjenu želi li proizvod zadržati (samo na cesti, ne u šumi). Ako iskoristi svoje pravo na povlačenje, vratit će proizvod poduzetniku sa svim isporučenim dodacima i - ako je razumno moguće - u izvornom stanju i pakiranju, u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dostavio poduzetnik.
 3. Ukoliko potrošač želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, dužan je o tome obavijestiti poduzetnika u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Potrošač to mora dati do znanja ispunjavanjem obrasca za kontakt ili drugim načinom komunikacije kao što je e-mail. Nakon što je potrošač označio da želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, kupac mora vratiti proizvod u roku od 14 dana. Potrošač mora dokazati da je isporučena roba vraćena na vrijeme, na primjer dokazom o otpremnici.
 4. Ako kupac nije naznačio da želi iskoristiti svoje pravo na odustanak nakon isteka razdoblja navedenih u stavcima 2. i 3. nije vratio proizvod poduzetniku, kupnja je činjenica.

   

  Članak 7 - Troškovi u slučaju povlačenja

   

  1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, snosit će najviše troškove povrata.
  2. Ukoliko je potrošač uplatio iznos, poduzetnik će izvršiti povrat tog iznosa u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana nakon otkazivanja. Ovo podliježe uvjetu da je proizvod već primio natrag od strane online prodavača ili da se može pružiti uvjerljiv dokaz o potpunom povratu. Povrat će se izvršiti istim načinom plaćanja koji koristi potrošač, osim ako potrošač izričito ne pristane na drugi način plaćanja.
  3. Ako je proizvod oštećen uslijed nepažljivog rukovanja od strane samog potrošača, potrošač je odgovoran za svako smanjenje vrijednosti proizvoda.
  4. Potrošač ne može biti odgovoran za amortizaciju proizvoda ako poduzetnik nije dostavio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak, to mora učiniti prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.  Članak 8. - Isključenje prava na povlačenje

   

  1. Poduzetnik može isključiti potrošačevo pravo na odustanak za proizvode kako je opisano u stavcima 2. i 3. Isključenje prava na odustanak vrijedi samo ako je to poduzetnik jasno naveo u ponudi, barem na vrijeme prije sklapanja ugovora.
  2. Isključenje prava na povlačenje moguće je samo za proizvode:

   

   • koje je izradio poduzetnik u skladu sa specifikacijama potrošača;
   • koji su jasno osobne prirode;
   • koji se po svojoj prirodi ne mogu vratiti;
   • koji su kupljeni u trgovini, a nisu naručeni online
   • koje se mogu pokvariti ili brzo ostariti;
   • čija je cijena podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;

   

  Članak 9 - Cijena

   

  1. Tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, cijene ponuđenih proizvoda i/ili usluga neće biti povećane, osim za promjene cijena kao posljedicu promjene stopa PDV-a.
  2. Iznimno od prethodnog stavka, poduzetnik može nuditi proizvode ili usluge s promjenjivim cijenama, čije su cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja. Ova sklonost fluktuacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene navedene su u ponudi.
  3. Povećanja cijena unutar 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
  4. Povećanje cijena od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopušteno je samo ako je poduzetnik to ugovorio i:
   • to su rezultat zakonskih propisa ili odredbi; ili
   • potrošač ima pravo odustati od ugovora s učinkom od dana stupanja na snagu povećanja cijene.

   

  1. Asortiman proizvoda podliježeshemi marže na rabljenu robu i 21% PDV-a na nove bicikle iz KTM-a.
  2. Sve cijene podložne su tiskarskim i tipografskim pogreškama. Ne preuzima se odgovornost za posljedice tiskarskih i tipografskih pogrešaka. U slučaju tiskarskih i tiskarskih grešaka, poduzetnik nije dužan isporučiti proizvod po netočnoj cijeni.  Članak 10 - Sukladnost i jamstvo

   

  1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima pouzdanosti i/ili uporabljivosti te postojećim zahtjevima na dan sklapanja ugovora i/ili državnim propisima. Ako je dogovoreno, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za drugu od normalne uporabe.
  2. Jamstvo odobrava prodavatelj na razdoblje od 15 mjeseci nakon kupnje/isporuke bicikla. Jamstvo se odnosi na kupca, a ne na naknadne prijenose. Jamstvo ne utječe na zakonska prava koja kupac nema u obavljanju profesije ili poslovanja. Prethodno navedena zakonska prava (uključujući pravo da je bicikl u skladu s ugovorom nakon isporuke (vidi Knjigu 7 Nizozemskog građanskog zakonika) ne odnose se na kupca koji djeluje u obavljanju profesije ili posla. Komponente kao što su prednje vilice, stražnji ovjes i kapaljka imaju ograničeno jamstvo od 6 mjeseci, ovisno o potrebi redovitog održavanja unutar tog razdoblja.

  3. Popravci ili zamjena dijelova tijekom uobičajenog, uobičajenog održavanja, ukoliko to nije posljedica neispravnog održavanja prije isporuke (konzultirajte naše savjete za održavanje za više informacija) nisu pokriveni. jamstvo. Jamstvo također ne pokriva nedostatke koji proizlaze iz namjere, zlouporabe ili popravaka koji nisu izvršeni u tvrtki prodavatelja ili prema njegovim uputama. Također ne postoji jamstveni zahtjev za štetu nastalu sudjelovanjem u brzinskim natjecanjima i brzinskim ispitima.Održavanje pregleda i provjera termina servisa nužni su za održavanje jamstva.

  4. Jamstvo pokriva besplatne popravke nedostataka i nedostataka, pod uvjetom da ne proizlaze iz gore navedenih situacija. Po potrebi zamjenjujemo neispravne dijelove identičnim/jednakim komponentama ili u nekim slučajevima druge kvalitete ovisno o rokovima isporuke dotičnih dijelova. Imajte na umu: oštećenje boje ili istrošenost dijelova kao što su kočione pločice, gume, lanci, lančanici, žbice, glavčine kotača i ležajevi nisu pokriveni jamstvom.

  5. Jamstvo se ne proteže na kompenzaciju za štetu nanesenu osobama i imovini koja proizlazi iz nedostatka ili nedostatka dijelova ili bilo koje daljnje troškove koje bi kupac mogao imati kao posljedicu.

  6. H&B Exclusive neće odobriti jamstvene zahtjeve za popravke obavljene izvan naše radionice bez prethodnog odobrenja. Ako je bicikl rastavljen ili na njemu radila vanjska radionica prije nego što je to prijavljeno ili pismeno objavljeno H&B Exclusive (ili partnerskoj radionici uz odobrenje H&B Exclusive), ne možemo primijeniti jamstvo jer ne možemo utvrditi je li to uzrokovalo nastanak problema.

    

   Bez obzira na situaciju, u H&B Exclusive nastojimo pružiti najbolje rješenje za sve naše kupce, čak i ako proizvod više nije pod jamstvom.

   

  Članak 11. - Isporuka i izvršenje

   

  1. Poduzetnik će postupati s najvećom pažnjom prilikom primanja i izvršavanja narudžbi za proizvode i prilikom ocjenjivanja zahtjeva za pružanje usluga.
  2. Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač dao tvrtki.
  3. Uz dužno poštivanje navedenog u stavku 4. ovog članka, tvrtka će primljene narudžbe izvršavati žurno, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako potrošač nije pristao na dulji rok isporuke. U slučaju kašnjenja isporuke ili narudžbe nije moguće izvršiti ili se može izvršiti samo djelomično, kupac će o tome biti obaviješten najkasnije 30 dana od dana narudžbe. U tom slučaju potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez troškova. Potrošač nema pravo na naknadu štete.
  4. Sva vremena isporuke su indikativna. Potrošač ne može ostvariti nikakva prava iz navedenih razdoblja. Prekoračenje roka ne daje potrošaču pravo na naknadu štete.
  5. U slučaju prestanka poslovanja sukladno stavku 3. ovoga članka, poduzetnik će potrošaču izvršiti povrat uplaćenog iznosa u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prestanka poslovanja.
  6. Prilikom rezervacije proizvoda, pristanka na ponudu ili uplate djelomičnog depozita za bicikl, u nekim slučajevima primjenjuje se akontacija do 50% ukupne cijene proizvoda.
  7. Kapara, djelomična uplata ili rezervacija bicikla kako je navedeno u gornjem članku 6. znači sporazum koji se može raskinuti ako se poduzetnik nije pridržavao svojih dogovora, na primjer šteta koja nije navedena, drugačija boja, drugačija veličina ili proizvod ne može dostaviti poduzetnik. U tom slučaju potrošač ima pravo na svoj prethodno uplaćeni iznos. U svim drugim slučajevima kada dođe do raskida ugovora, obustavljena kapara poduzetnika smatra se kao naknada za to što je proizvod u međuvremenu mogao biti prodan, a poduzetniku zbog toga nastaje šteta.
  8. Ako se isporuka naručenog proizvoda pokaže nemogućom, poduzetnik će učiniti sve kako bi zamjenski artikl bio dostupan. Najkasnije prilikom dostave bit će jasno i razumljivo navedeno da će zamjenski artikl biti isporučen. Za zamjenske artikle pravo na povlačenje ne može se isključiti. Troškove eventualne povratne pošiljke snosi poduzetnik.
  9. Rizik oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosi poduzetnik do trenutka isporuke potrošaču ili predstavniku koji je unaprijed imenovan i obaviješten poduzetniku, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.

   

  Članak 12 - Plaćanje

   

  1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, iznosi koje potrošač duguje moraju biti plaćeni u roku od 7 radnih dana nakon početka razdoblja hlađenja kako je navedeno u članku 6. stavak 1. U slučaju ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći nakon što je potrošač primio potvrdu o ugovoru.
  2. Potrošač ima obvezu odmah prijaviti netočnosti podataka o plaćanju koje je dao ili naveo poduzetniku.
  3. U slučaju neplaćanja od strane potrošača, poduzetnik ima pravo, uz zakonska ograničenja, naplatiti razumne troškove o kojima je potrošač unaprijed obaviješten.  Članak 13. - Žalbeni postupak

   

  1. Poduzetnik ima dovoljno javno razrađen žalbeni postupak te postupa s prigovorom u skladu s tim reklamacijskim postupkom.
  2. Prigovor na izvršenje ugovora mora se podnijeti cjelovito i jasno opisan poduzetniku u roku od 14 dana nakon što je potrošač otkrio nedostatke.
  3. Na prigovore podnesene poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od dana zaprimanja. Ukoliko prigovor zahtijeva predvidivo dulje vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s potvrdom primitka i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
  4. Ukoliko se prigovor ne može riješiti sporazumno, dolazi do spora koji podliježe postupku rješavanja sporova.
  5. U slučaju reklamacije potrošač se prvo mora obratiti poduzetniku.Ako rješenje još nije pronađeno, potrošač ima mogućnost da njegovu žalbu obradi europska ODR platforma (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Prigovor ne obustavlja obveze poduzetnika, osim ako poduzetnik pisanim putem drugačije ne naznači.
  7. Ukoliko se reklamacija ocijeni opravdanom od strane poduzetnika, poduzetnik će po svom izboru besplatno zamijeniti ili popraviti isporučene proizvode.

     Članak 14. - Sporovi

   

  1. Ugovori između poduzetnika i potrošača na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti regulirani su isključivo nizozemskim pravom. Čak i ako potrošač živi u inozemstvu.
  2. Bečka prodajna konvencija se ne primjenjuje.  Članak 15. - Dodatne ili odstupajuće odredbe


  Dodatne ili odstupajuće odredbe od ovih općih uvjeta ne smiju biti na štetu potrošača te moraju biti evidentirane u pisanom obliku ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na izdržljivi nosač podataka.

   

  Održavanje i preporuke

  H&B Exclusive Preporučujemo da učinite sljedeće kako biste zadržali svoje jamstvo:

  • Nakon svake vožnje potpuno očistite, odmastite i podmažite lanac i kasetu
  • Tjedno očistite oba kočiona diska
  • Preporučeni tlak u gumama je između 1,2 i 2 bara.
  • Izvršite mjesečnu provjeru potrošnih dijelova. Možete to učiniti sami. pokazat ćemo ti.
  • Provjerite tekućinu bez zračnica svaka 3 mjeseca i po potrebi dopunite ili zamijenite.
  • Provjerite lanac i pogonski sklop svaka 3 mjeseca.
  • Svakih šest mjeseci bicikl mora proći periodičnu provjeru tijekom koje se rastavlja i temeljito čisti i podmazuje. Ovo je važno za produljenje vijeka trajanja potrošnih dijelova.
  • Izvršite godišnju provjeru stražnjeg ovjesa i prednje vilice.

  Na kraju, preporučujemo da provjerite svoj bicikl 3 puta godišnje (da provjerite istrošenost kočionih pločica, kočionih diskova, pogonskog sklopa i da temeljito podmažete bicikl).