Правила и условия

Съдържание


Член 1 - Дефиниции
Член 2 - Идентичност на предприемача
Член 3 - Приложимост
Член 4 - Предложението
Член 5 - Споразумението
Член 6 - Право на отказ
Член 7 - Разходи в случай на отказ
Член 8 - Изключване на правото на отказ
Член 9 - Цената
Член 10 - Съответствие и гаранция
Член 11 - Доставка и изпълнение
Член 12 - Плащане
Член 13 - Процедура за жалби
Член 14 - Спорове
Член 15 - Допълнителни или отклоняващи се разпоредби

Член 1 - Дефиниции


При тези условия се прилагат следните определения:

 1. Период на размисъл: периодът, в рамките на който потребителят може да упражни правото си на отказ
 2. Потребител: физическото лице, което не упражнява професия или бизнес и което сключва договор от разстояние с предприемача;
 3. Ден: календарен ден;
 4. Транзакция с продължителност: договор от разстояние, свързан със серия от продукти и/или услуги, чието задължение за доставка и/или закупуване е разпределено във времето;
 5. Устойчив носител на данни: всяко средство, което позволява на потребителя или предприемача да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който позволява бъдещи консултации и непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.
 6. Право на отказ: опцията за потребителя да анулира договора от разстояние в рамките на периода за размисъл;
 7. Образец на формуляр: моделът на формуляр за отказ, който предприемачът предоставя и който потребителят може да попълни, когато иска да упражни правото си на отказ.
 8. Предприемач: физическото или юридическото лице, което предлага продукти и/или услуги дистанционно на потребителите;
 9. Договор от разстояние: споразумение, в което в контекста на система, организирана от предприемача за продажба от разстояние на продукти и/или услуги, се извършва изключително използване на един или повече продукти и/или услуги до и включително сключване на договора за дистанционна комуникация;
 10. Технология за комуникация от разстояние: означава, че може да се използва за сключване на договор, без потребителят и предприемачът да са в една и съща стая по едно и също време.
 11. Общи условия: настоящите Общи условия на предприемача.

 

Член 2 - Идентичност на предприемача

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Холандия
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
ДДС номер NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Член 3 - Приложимост

 1. Тези общи условия се прилагат за всяка оферта от предприемача и за всеки договор от разстояние и поръчки, сключени между предприемача и потребителя.
 2. Преди сключването на договора от разстояние текстът на тези общи условия ще бъде предоставен на потребителя. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние ще бъде посочено, че общите условия могат да бъдат прегледани при предприемача и че те ще бъдат изпратени безплатно възможно най-скоро по искане на потребителя.
 3. Ако договорът от разстояние е сключен по електронен път, независимо от предходния параграф и преди сключването на договора от разстояние, текстът на тези общи условия може да бъде предоставен на потребителя по електронен път по такъв начин, че да може да бъде прочетен от потребителите могат лесно да се съхраняват на траен носител на данни. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние ще бъде посочено къде общите условия могат да бъдат прегледани по електронен път и че ще бъдат изпратени безплатно по електронен път или по друг начин при желание от страна на потребителя.
 4. В случай, че в допълнение към тези общи правила и условия се прилагат и специфични условия за продукт или услуга, втората и третата алинея се прилагат mutatis mutandis и в случай на противоречиви общи условия, потребителят винаги може разчитат на приложимата разпоредба, която се отнася за него.
 5. Ако една или повече клаузи в тези общи условия са в даден момент изцяло или частично нищожни или са анулирани, останалата част от споразумението и тези общи условия ще останат в сила и въпросната клауза ще бъде незабавно заменени с разпоредба по взаимно съгласие, която доближава колкото е възможно повече обхвата на оригинала.
 6. Ситуациите, които не са уредени в тези общи условия, трябва да бъдат оценени „в духа“ на тези общи условия.
 7. Несигурностите относно тълкуването или съдържанието на една или повече разпоредби от нашите правила и условия трябва да се тълкуват „в духа“ на тези общи условия.Статия 4 - Офертата

 

 1. Ако дадена оферта има ограничен период на валидност или е направена при условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
 2. Офертата е без задължение. Предприемачът има право да променя и адаптира офертата.
 3. Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и/или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да даде възможност за добра оценка на офертата от потребителя. Ако предприемачът използва изображения, те са вярно представяне на предлаганите продукти и/или услуги. Очевидни грешки или грешки в офертата не обвързват предприемача.
 4. Всички изображения и спецификации в офертата са индикативни и не могат да доведат до обезщетение или прекратяване на договора.
 5. Изображенията, придружаващи продуктите, са вярно представяне на предлаганите продукти. Предприемачът не може да гарантира, че показаните цветове отговарят точно на реалните цветове на продуктите.
 6. Всяка оферта съдържа такава информация, че да е ясно за потребителя какви права и задължения са свързани с приемането на офертата. Това се отнася по-специално за:

  • цената включва данъци (марж схемата се прилага за използвани стоки и 21% ДДС за нови велосипеди KTM)
  • възможните разходи за доставка;
  • начина, по който ще бъде сключено споразумението и какви действия са необходими за това;
  • независимо дали се прилага правото на отказ;
  • начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
  • периодът за приемане на офертата или периодът, в рамките на който предприемачът гарантира цената;
  • сумата на тарифата за комуникация от разстояние, ако разходите за използване на технологията за комуникация от разстояние са изчислени на различна база от обичайната основна тарифа за използваното средство за комуникация;
  • дали договорът се архивира след сключването му и ако е така, къде може да бъде прегледан от потребителя;
  • начинът, по който потребителят, преди сключване на договора, може да провери предоставените от него данни в контекста на договора и при желание да ги възстанови;
  • всякакви други езици, на които, в допълнение към холандския, може да бъде сключен договорът
  • кодексите за поведение, на които предприемачът се е подчинил, и начинът, по който потребителят може да се консултира с тези кодекси за поведение по електронен път; и
  • минималната продължителност на договора от разстояние в случай на дългосрочна сделка.Член 5 - Споразумението

 

 1. Споразумението е сключено, при спазване на разпоредбите на параграф 4, в момента на приемане от потребителя на офертата и спазване на поставените условия.
 2. Ако потребителят е приел офертата по електронен път, предприемачът незабавно ще потвърди по електронен път получаването на приемането на офертата. Докато съгласието за това приемане не е потвърдено от предприемача, потребителят може да прекрати споразумението.
 3. Ако споразумението е сключено по електронен път, предприемачът ще предприеме подходящи технически и организационни мерки, за да осигури електронното прехвърляне на данни и да гарантира сигурна уеб среда. Ако потребителят може да плаща по електронен път, предприемачът ще вземе подходящи мерки за сигурност.
 4. Предприемачът може - в правните рамки - да се информира дали потребителят може да изпълни задълженията си за плащане, както и всички онези факти и фактори, които са важни за отговорното сключване на договор от разстояние. Ако въз основа на това разследване предприемачът има основателни причини да не сключи споразумението, той има право да откаже поръчка или искане с мотиви или да приложи специални условия към изпълнението.
 5. Предприемачът ще изпрати следната информация на потребителя с продукта или услугата в писмен вид или по такъв начин, че да може да бъде съхранена от потребителя по достъпен начин на траен носител на данни:

 

  • адресът за посещение на клона на предприемача, където потребителят може да отиде с оплаквания;
  • условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото си на отказ, или ясно изявление относно изключването на правото на отказ;
  • информацията за гаранции и съществуващо следпродажбено обслужване;
  • информацията, включена в член 4, параграф 3 от тези условия, освен ако предприемачът вече е предоставил тази информация на потребителя преди изпълнението на споразумението;

 

 1. В случай на транзакция с продължителност, разпоредбата в предходния параграф се прилага само за първата доставка.
 2. Всяко споразумение се сключва при предварителни условия за достатъчна наличност на въпросните продукти.Член 6 - Право на отказ

 

 1. При закупуване на продукти онлайн потребителят има възможност да прекрати договора без да посочва причини в рамките на 14 дни. Този период за размисъл започва в деня след получаване на продукта от потребителя или от представител, определен предварително от потребителя и съобщен на предприемача.
 2. По време на периода на охлаждане потребителят ще борави внимателно с продукта и опаковката. Той ще разопакова или използва продукта само доколкото е необходимо, за да прецени дали желае да запази продукта (само на пътя, а не в гората). Ако упражни правото си на отказ, той ще върне продукта на предприемача с всички доставени аксесоари и - ако е разумно възможно - в оригиналното състояние и опаковка, в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от предприемача.
 3. Ако потребителят желае да упражни правото си на отказ, той е длъжен да информира предприемача за това в рамките на 14 дни от получаването на продукта. Потребителят трябва да уведоми това чрез попълване на формуляра за контакт или чрез друго средство за комуникация, като например имейл. След като потребителят е посочил, че желае да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да върне продукта в рамките на 14 дни. Потребителят трябва да докаже, че доставените стоки са върнати навреме, например чрез доказателство за доставка.
 4. Ако клиентът не е посочил, че желае да упражни правото си на отказ след изтичане на сроковете, посочени в параграфи 2 и 3. не е върнал продукта на предприемача, покупката е факт.

   

  Член 7 – Разходи в случай на оттегляне

   

  1. Ако потребителят упражни правото си на отказ, максималната част от разходите за връщане ще бъдат поети от него.
  2. Ако потребителят е платил сума, предприемачът ще възстанови тази сума възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след анулирането. Това зависи от условието, че продуктът вече е получен обратно от онлайн търговеца или че може да бъде предоставено убедително доказателство за пълно връщане. Възстановяването на суми ще се извършва чрез същия метод на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично не се съгласи с друг метод на плащане.
  3. Ако продуктът е повреден поради небрежно боравене от самия потребител, потребителят е отговорен за всяко намаление на стойността на продукта.
  4. Потребителят не може да носи отговорност за амортизация на продукта, ако предприемачът не е предоставил цялата изисквана от закона информация относно правото на отказ, това трябва да бъде направено преди сключването на договора за покупка.  Член 8 - Изключване на правото на отказ

   

  1. Предприемачът може да изключи правото на отказ на потребителя за продукти, както е описано в параграфи 2 и 3. Изключването на правото на отказ се прилага само ако предприемачът ясно е посочил това в офертата, поне навреме преди сключването на споразумението.
  2. Изключването на правото на отказ е възможно само за продукти:

   

   • които са създадени от предприемача в съответствие със спецификациите на потребителя;
   • които са ясно лични по природа;
   • които по своето естество не могат да бъдат върнати;
   • които са закупени в магазина и не са поръчани онлайн
   • които могат да се влошат или стареят бързо;
   • чиято цена е обект на колебания на финансовия пазар, върху които предприемачът няма влияние;

   

  Член 9 - Цената

   

  1. През периода на валидност, посочен в офертата, цените на предлаганите продукти и/или услуги няма да бъдат увеличавани, с изключение на промени в цените в резултат на промени в ставките на ДДС.
  2. Независимо от предходния параграф, предприемачът може да предлага продукти или услуги с променливи цени, чиито цени са обект на колебания на финансовия пазар и върху които предприемачът няма влияние. Тази склонност към колебания и фактът, че всички посочени цени са целеви цени, са посочени в офертата.
  3. Увеличения на цените в рамките на 3 месеца след сключването на споразумението са разрешени само ако са резултат от законови разпоредби или разпоредби.
  4. Увеличения на цените от 3 месеца след сключването на споразумението са разрешени само ако предприемачът е предвидил това и:
   • те са резултат от законови разпоредби или разпоредби; или
   • Потребителят има право да се откаже от договора, считано от деня, в който увеличението на цената влиза в сила.

   

  1. Гамата от продукти подлежи намаржин схема за употребявани стоки и 21% ДДС за нови велосипеди от KTM.
  2. Всички цени са предмет на печатни и типографски грешки. Не се поема отговорност за последствията от печатни и типографски грешки. В случай на печатни и типографски грешки, предприемачът не е длъжен да достави продукта на неправилна цена.  Член 10 - Съответствие и гаранция

   

  1. Предприемачът гарантира, че продуктите и/или услугите отговарят на споразумението, спецификациите, посочени в офертата, разумните изисквания за надеждност и/или използваемост и съществуващите изисквания към датата на сключване на договора и/или държавни разпоредби. Ако е договорено, предприемачът също така гарантира, че продуктът е подходящ за употреба, различна от нормалната.
  2. Гаранцията се предоставя от продавача за период от 15 месеца след покупка/доставка на велосипеда. Гаранцията важи за купувача, а не за последващи прехвърляния. Гаранцията не засяга законните права, които купувачът няма при упражняване на професия или бизнес. Гореспоменатите законови права (включително правото велосипедът да отговаря на споразумението при доставката (вижте книга 7 от Нидерландския граждански кодекс) не се прилагат за купувач, който действа при упражняване на професия или бизнес. Компоненти като предни вилки, задно окачване и капкомер имат ограничена гаранция от 6 месеца, в зависимост от необходимостта от редовна поддръжка в рамките на този период.

  3. Не се покриват ремонти или подмяна на части по време на нормална, обичайна поддръжка, доколкото това не е резултат от дефектното изпълнение на поддръжката, извършена преди доставката (вижте нашите съвети за поддръжка за повече информация). гаранцията. Гаранцията също така не покрива дефекти, произтичащи от умисъл, неправилна употреба или ремонти, които не са извършени във фирмата на продавача или по негови инструкции. Нито има гаранционна претенция за щети, причинени от участие в състезания и изпитания за скорост.Поддържането на инспекция и проверка на часовете за обслужване е необходимо за поддържане на гаранцията.

  4. Гаранцията покрива безплатни ремонти за дефекти и дефекти, при условие че не произтичат от горните ситуации. При необходимост заменяме дефектните части с идентични/еднакви компоненти или в някои случаи друго качество в зависимост от сроковете за доставка на въпросните части. Моля, обърнете внимание: повреда на боята или износване на части като спирачни накладки, гуми, вериги, зъбни колела, спици, главини на колела и лагери не се покриват от гаранцията.

  5. Гаранцията не се простира до обезщетение за щети на лица и имущество, произтичащи от липсата или дефекта на части или всякакви допълнителни разходи, които купувачът може да понесе в резултат на това.

  6. H&B Exclusive няма да одобри гаранционни искове за ремонти, извършени извън нашия сервиз без предварително одобрение. Ако велосипед е бил разглобен или обработен от външен сервиз, преди да бъде докладван или разкрит писмено на H&B Exclusive (или от партньорски сервиз с одобрението на H&B Exclusive), ние не можем да приложим гаранцията, защото не можем да определим дали това е причинило възникването на проблема.

    

   Независимо от ситуацията, в H&B Exclusive ние се стремим да предоставим най-доброто решение за всички наши клиенти, дори ако продуктът вече не е в гаранция.

   

  Член 11 - Доставка и изпълнение

   

  1. Предприемачът ще проявява изключителна грижа, когато получава и изпълнява поръчки за продукти и когато оценява заявления за предоставяне на услуги.
  2. Мястото на доставка е адресът, който потребителят е предоставил на компанията.
  3. При надлежно спазване на посоченото в параграф 4 от този член, компанията ще изпълнява приетите поръчки експедитивно, но не по-късно от 30 дни, освен ако потребителят не е дал съгласие за по-дълъг срок за доставка. При забавяне на доставката или ако поръчката не може да бъде изпълнена или може да бъде изпълнена само частично, потребителят ще бъде уведомен за това не по-късно от 30 дни след като е направил поръчката. В този случай потребителят има право да прекрати договора без разноски. Потребителят няма право на обезщетение.
  4. Всички срокове за доставка са ориентировъчни. Потребителят не може да черпи никакви права от посочените периоди. Превишаването на срока не дава право на потребителя на обезщетение.
  5. В случай на прекратяване в съответствие с параграф 3 от този член, предприемачът ще възстанови сумата, платена от потребителя възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след прекратяването.
  6. При резервиране на продукт, съгласие с оферта или плащане на частичен депозит за велосипед, в някои случаи се прилага авансово плащане до 50% от общата цена на продукта.
  7. Авансово плащане, частично плащане или резервиране на велосипед, както е посочено в член 6 по-горе, означава споразумение, което може да бъде прекратено, ако предприемачът не е спазил своите споразумения, например щети, които не са посочени, различен цвят, различен размер или продукт не може да бъде доставен от предприемача. В този случай потребителят има право на внесената от него първоначална вноска. Във всички останали случаи, когато договорът бъде прекратен, удържаната от предприемача авансова вноска се счита за компенсация за факта, че продуктът е можел да бъде продаден междувременно и предприемачът понася щети в резултат на това.
  8. Ако доставката на поръчан продукт се окаже невъзможна, предприемачът ще положи всички усилия, за да предостави заместващ артикул. Не по-късно от доставката ще бъде посочено по ясен и разбираем начин, че ще бъде доставен заместващ артикул. За заместващи артикули правото на отказ не може да бъде изключено. Разходите за всяка обратна пратка се поемат от предприемача.
  9. Рискът от повреда и/или загуба на продукти се носи от предприемача до момента на доставка до потребителя или представител, определен предварително и уведомен за предприемача, освен ако изрично не е уговорено друго.

   

  Член 12 - Плащане

   

  1. Освен ако не е договорено друго, сумите, дължими от потребителя, трябва да бъдат платени в рамките на 7 работни дни след началото на периода на размисъл, както е посочено в член 6, параграф 1. В случай на договор за предоставяне на услуга, този срок започва да тече след като потребителят получи потвърждение за договора.
  2. Потребителят има задължението незабавно да съобщи за неточности в данните за плащане, предоставени или заявени на предприемача.
  3. В случай на неплащане от страна на потребителя, предприемачът има право, при спазване на законови ограничения, да таксува разумните разходи, съобщени на потребителя предварително.  Член 13 – Процедура за жалби

   

  1. Предприемачът има достатъчно публично разпространена процедура за жалби и разглежда жалбите в съответствие с тази процедура за жалби.
  2. Жалбите относно изпълнението на споразумението трябва да бъдат представени напълно и ясно описани на предприемача в рамките на 14 дни, след като потребителят е открил дефектите.
  3. Жалбите, подадени до предприемача, ще получат отговор в рамките на период от 14 дни от датата на получаване. Ако една жалба изисква предвидимо по-дълго време за обработка, предприемачът ще отговори в рамките на 14 дни с потвърждение за получаване и указание кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.
  4. Ако жалбата не може да бъде разрешена по взаимно съгласие, възниква спор, който подлежи на процедурата за разрешаване на спорове.
  5. В случай на оплаквания, потребителят трябва първо да се свърже с предприемача.Ако все още не е намерено решение, потребителят има възможност жалбата му да бъде обработена от европейската ODR платформа (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Жалбата не спира задълженията на предприемача, освен ако предприемачът не посочи друго писмено.
  7. Ако се установи, че рекламацията е основателна от предприемача, предприемачът, по свое усмотрение, ще замени или ремонтира безплатно доставените продукти.

     Член 14 - Спорове

   

  1. Споразуменията между предприемача и потребителя, за които се прилагат тези общи условия, се уреждат изключително от холандското законодателство. Дори ако потребителят живее в чужбина.
  2. Виенската конвенция за продажби не се прилага.  Член 15 - Допълнителни или отклоняващи се разпоредби


  Допълнителни или отклоняващи се разпоредби от настоящите общи условия не могат да бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат записани в писмена форма или по такъв начин, че да могат да се съхраняват от потребителя по достъпен начин на издръжлив носител на данни.

   

  Поддръжка и препоръки

  H&B Exclusive Препоръчваме ви да направите следното, за да запазите гаранцията си:

  • След всяко каране напълно почиствайте, обезмаслявайте и смажете веригата и касетата
  • Ежеседмично почиствайте и двата спирачни диска
  • Препоръчителното налягане в гумите е между 1,2 и 2 бара.
  • Извършвайте месечна проверка на износващите се части. Можете да го направите сами. Ще ти покажем.
  • Проверявайте безкамерната течност на всеки 3 месеца и доливайте или сменете, ако е необходимо.
  • Извършвайте проверка на веригата и задвижването на всеки 3 месеца.
  • На всеки шест месеца велосипедът трябва да преминава периодична проверка, по време на която велосипедът се разглобява и старателно се почиства и смазва. Това е важно за удължаване на възрастта на износващите се части.
  • Извършвайте годишна проверка на задното окачване и предната вилка.

  Накрая, препоръчваме ви да проверявате велосипеда си 3 пъти годишно (за да проверите износването на спирачните накладки, спирачните дискове, задвижването и да смажете велосипеда старателно).