Pogoji

Kazalo


Člen 1 - Definicije
Člen 2 - Identiteta podjetnika
Člen 3 - Uporabnost
Člen 4 - Ponudba
Člen 5 - Sporazum
Člen 6 - Pravica odstopa od pogodbe
Člen 7 - Stroški v primeru odstopa od pogodbe
Člen 8 - Izključitev pravice do odstopa od pogodbe
Člen 9 - Cena
Člen 10 - Skladnost in garancija
Člen 11 - Dostava in izvedba
Člen 12 - Plačilo
Člen 13 - Pritožbeni postopek
Člen 14 - Spori
Člen 15 - Dodatne ali odstopajoče določbe

Člen 1 – Opredelitve


V teh pogojih veljajo naslednje definicije:

 1. Obdobje razmisleka:  obdobje, v katerem lahko potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe
 2. Potrošnik: fizična oseba, ki ne opravlja poklica ali dejavnosti in s podjetnikom sklene pogodbo na daljavo;
 3. Dan: koledarski dan;
 4. Trajanje transakcije: pogodba na daljavo v zvezi z nizom izdelkov in/ali storitev, katerih obveznost dostave in/ali nakupa je časovno porazdeljena;
 5. Trajni nosilec podatkov: kakršno koli sredstvo, ki potrošniku ali podjetniku omogoča shranjevanje informacij, naslovljenih nanj osebno, na način, ki omogoča prihodnje vpogled in nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij.
 6. Pravica do odstopa: možnost potrošnika, da prekliče pogodbo na daljavo v obdobju za razmislek;
 7. Vzorčni obrazec: vzorčni obrazec za odstop, ki ga podjetnik da na voljo in ga lahko potrošnik izpolni, ko želi uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe.
 8. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki potrošnikom ponuja izdelke in/ali storitve na daljavo;
 9. Pogodba na daljavo: pogodba, v kateri se v okviru sistema, ki ga organizira podjetnik za prodajo izdelkov in/ali storitev na daljavo, uporablja izključno eden ali več izdelkov in/ali storitev do in vključno s sklenitvijo dogovora o tehnikah komunikacije na daljavo;
 10. Tehnologija za komunikacijo na daljavo: pomeni, da se lahko uporabi za sklenitev pogodbe, ne da bi bila potrošnik in podjetnik hkrati v istem prostoru.
 11. Splošni pogoji poslovanja: pričujoči splošni pogoji poslovanja podjetnika.

 

2. člen – Identiteta podjetnika

 

H&B Exclusive VOF
Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Nizozemska
T+31850501685
Whatsapp +31850501685
KVK 82554420
DDV številka NL862516857B01
IBAN NL07 INGB 0006 5476 85

 

Člen 3 – Uporabnost

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika ter za vsako pogodbo in naročilo na daljavo, sklenjeno med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo potrošniku na voljo besedilo teh splošnih pogojev. Če to razumno ni mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo označeno, da so splošni pogoji na vpogled pri podjetniku in da bodo na željo potrošnika poslani brezplačno v najkrajšem možnem času.
 3. Če je pogodba na daljavo sklenjena elektronsko, je lahko ne glede na prejšnji odstavek in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo besedilo teh splošnih pogojev potrošniku dostopno v elektronski obliki na način, da ga lahko prebere potrošnik. porabnik enostavno shranite na vzdržljiv nosilec podatkov. Če to razumno ni mogoče, bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, kje so splošni pogoji na vpogled v elektronski obliki in da bodo na željo potrošnika poslani brezplačno v elektronski obliki ali kako drugače.
 4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo tudi posebni pogoji za izdelke ali storitve, se drugi in tretji odstavek uporabljata smiselno in v primeru nasprotujočih si splošnih pogojev lahko potrošnik vedno zanesti se na veljavno določbo, ki velja zanj.
 5. Če je ena ali več določb v teh splošnih pogojih kadar koli v celoti ali delno ničnih in neveljavnih ali razveljavljenih, bodo preostanek pogodbe in ti pogoji ostali v veljavi, zadevna določba pa bo takoj nadomeščen z določbo, ki se čim bolj približa izvirniku.
 6. Situacije, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji, je treba presojati 'v duhu' teh splošnih pogojev.
 7. Negotovosti glede razlage ali vsebine ene ali več določb naših pogojev je treba razlagati 'v duhu' teh splošnih pogojev.4. člen – Ponudba

 

 1. Če ima ponudba omejeno obdobje veljavnosti ali je podana pod pogoji, bo to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba je neobvezujoča. Podjetnik ima pravico do spremembe in prilagoditve ponudbe.
 3. Ponudba vsebuje popoln in točen opis ponujenih izdelkov in/ali storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik dobro oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so te resničen prikaz ponujenih izdelkov in/ali storitev. Očitne napake ali napake v ponudbi ne zavezujejo podjetnika.
 4. Vse slike in specifikacije v ponudbi so okvirne in ne morejo povzročiti odškodnine ali prekinitve pogodbe.
 5. Slike, ki spremljajo izdelke, so resničen prikaz ponujenih izdelkov. Podjetnik ne more zagotoviti, da prikazane barve popolnoma ustrezajo dejanskim barvam izdelkov.
 6. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, kakšne pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe. To zadeva zlasti:

  • cena vključuje davke (maržna shema velja za rabljeno blago in 21% DDV za nova kolesa KTM)
  • možni stroški pošiljanja;
  • način, na katerega bo pogodba sklenjena in kateri ukrepi so potrebni za to;
  • ne glede na to, ali velja pravica do odstopa;
  • način plačila, dostave in izvedbe pogodbe;
  • rok za sprejem ponudbe oziroma rok, v katerem podjetnik jamči za ceno;
  • višina tarife za komunikacijo na daljavo, če so stroški uporabe tehnologije za komunikacijo na daljavo izračunani na drugačni osnovi kot običajna osnovna tarifa za uporabljeno komunikacijsko sredstvo;
  • ali se pogodba po sklenitvi arhivira in če je, kje jo lahko potrošnik vidi;
  • način, na katerega lahko potrošnik pred sklenitvijo pogodbe preveri podatke, ki jih je posredoval v okviru pogodbe, in jih po želji obnovi;
  • vsi drugi jeziki, v katerih je poleg nizozemščine mogoče skleniti pogodbo;
  • kodeksi ravnanja, ki se jim je podrejal podjetnik, in način, na katerega lahko potrošnik te kodekse ravnanja pregleda v elektronski obliki; in
  • minimalno trajanje pogodbe na daljavo v primeru dolgoročne transakcije.5. člen – Sporazum

 

 1. Pogodba je ob upoštevanju določb odstavka 4 sklenjena v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolni postavljene pogoje.
 2. Če je potrošnik ponudbo sprejel elektronsko, bo podjetnik takoj elektronsko potrdil prejem ponudbe. Dokler podjetnik ne potrdi soglasja o tem prevzemu, lahko potrošnik pogodbo odstopi.
 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavaroval elektronski prenos podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača elektronsko, bo podjetnik poskrbel za ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik se lahko v zakonskih okvirih sam seznani, ali potrošnik lahko izpolnjuje svoje plačilne obveznosti ter o vseh tistih dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene pogodbe, je upravičen naročilo ali zahtevo z razlogi zavrniti ali k izvršitvi dodati posebne pogoje.
 5. Podjetnik bo potrošniku z izdelkom ali storitvijo v pisni obliki ali tako, da jih bo potrošnik lahko shranil na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov, poslal naslednje podatke:

 

  • naslov podjetnikove poslovalnice, kamor se lahko potrošnik obrne s pritožbami;
  • pogoje in način, na katerega lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe;
  • informacije o garancijah in obstoječih poprodajnih storitvah;
  • informacije iz 3. odstavka 4. člena teh pogojev, razen če je podjetnik te informacije že posredoval potrošniku pred sklenitvijo pogodbe;

 

 1. V primeru transakcije trajanja velja določba prejšnjega odstavka samo za prvo dobavo.
 2. Vsaka pogodba je sklenjena pod predhodnimi pogoji zadostne razpoložljivosti zadevnih izdelkov.6. člen – Pravica do odstopa od pogodbe

 

 1. Potrošnik ima pri spletnem nakupu izdelkov možnost odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov v roku 14 dni. To obdobje za razmislek začne teči dan po tem, ko potrošnik ali zastopnik, ki ga vnaprej določi potrošnik in o tem obvesti podjetnika, prejme izdelek.
 2. V času ohlajanja bo potrošnik z izdelkom in embalažo ravnal previdno. Izdelek bo razpakiral oziroma uporabil le v obsegu, ki je potreben za presojo, ali želi izdelek obdržati (samo na cesti in ne v gozdu). Če uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe, bo podjetniku vrnil izdelek z vsemi dobavljenimi dodatki in - če je to razumno mogoče - v originalnem stanju in embalaži, v skladu z razumnimi in jasnimi navodili, ki jih je posredoval podjetnik.
 3. Če želi potrošnik uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, je dolžan o tem obvestiti podjetnika v 14 dneh od prevzema izdelka. Potrošnik mora to sporočiti z izpolnitvijo kontaktnega obrazca ali z drugim komunikacijskim sredstvom, kot je e-pošta. Po tem, ko potrošnik označi, da želi uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, mora kupec izdelek vrniti v 14 dneh. Potrošnik mora dokazati, da je bilo dostavljeno blago vrnjeno pravočasno, na primer z dokazilom o pošiljki.
 4. Če stranka ni navedla, da želi uveljavljati svojo pravico do odstopa po izteku rokov iz 2. in 3. odstavka. izdelka ni vrnila podjetniku, je nakup dejstvo.

   

  Člen 7 – Stroški v primeru odstopa

   

  1. Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe, krije največje stroške vračila sam.
  2. Če je potrošnik plačal znesek, mu bo podjetnik ta znesek vrnil takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po preklicu. To velja pod pogojem, da je izdelek že prejel nazaj s strani spletnega trgovca ali da je mogoče predložiti prepričljiv dokaz o popolnem vračilu. Vračila bodo izvedena z istim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik izrecno strinja z drugim načinom plačila.
  3. Če je izdelek poškodovan zaradi malomarnega ravnanja potrošnika samega, je potrošnik odgovoren za morebitno zmanjšanje vrednosti izdelka.
  4. Potrošnik ne more biti odgovoren za amortizacijo izdelka, če podjetnik ni posredoval vseh zakonsko zahtevanih podatkov o pravici do odstopa, to mora storiti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.  Člen 8 – Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

   

  1. Podjetnik lahko izključi potrošnikovo pravico do odstopa od pogodbe za izdelke, kot je opisano v 2. in 3. odstavku. Izključitev odstopne pravice velja le, če je podjetnik to jasno navedel v ponudbi vsaj pravočasno pred sklenitvijo pogodbe.
  2. Izključitev pravice do odstopa je možna samo za izdelke:

   

   • ki jih je ustvaril podjetnik v skladu s specifikacijami potrošnika;
   • ki so očitno osebne narave;
   • ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti;
   • ki so bili kupljeni v trgovini in ne naročeni na spletu
   • ki se lahko hitro pokvari ali postara;
   • katere cena je podvržena nihanjem na finančnem trgu, na katerega podjetnik nima vpliva;

   

  9. člen – Cena

   

  1. V obdobju veljavnosti, navedenem v ponudbi, cene ponujenih izdelkov in/ali storitev ne bodo zvišane, razen sprememb cen zaradi sprememb stopenj DDV.
  2. Ne glede na prejšnji odstavek lahko podjetnik ponuja izdelke ali storitve z variabilnimi cenami, katerih cene so podvržene nihanju na finančnem trgu in na katere podjetnik nima vpliva. Ta dovzetnost za nihanje in dejstvo, da so vse navedene cene ciljne cene, je navedeno v ponudbi.
  3. Povišanja cen v 3 mesecih po sklenitvi pogodbe so dovoljena le, če so posledica zakonskih predpisov ali določil.
  4. Dvig cen od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe je dovoljen le, če je podjetnik to določil in:
   • ti so rezultat zakonskih predpisov ali določb; ali
   • Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe z učinkom od dneva, ko začne veljati zvišanje cene.

   

  1. Za ponudbo izdelkov veljamaržna shema za rabljeno blago in 21 % DDV za nova kolesa KTM.
  2. Vse cene so predmet tiskarskih in tipografskih napak. Za posledice tiskarskih in tiskarskih napak ne odgovarjamo. V primeru tiskarskih in tipkarskih napak podjetnik ni dolžan dostaviti izdelka po nepravilni ceni.  10. člen – Skladnost in garancija

   

  1. Podjetnik jamči, da so izdelki in/ali storitve v skladu s pogodbo, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, razumnimi zahtevami glede zanesljivosti in/ali uporabnosti ter veljavnimi zahtevami na dan sklenitve pogodbe in/ali vladni predpisi. V primeru dogovora podjetnik jamči tudi, da je izdelek primeren za drugačno uporabo od običajne.
  2. Garancijo odobri prodajalec za obdobje 15 mesecev po nakupu / dostavi kolesa. Garancija velja za kupca in ne za morebitne poznejše prenose. Garancija ne vpliva na zakonske pravice, ki jih kupec nima pri opravljanju poklica ali dejavnosti. Zgoraj omenjene zakonske pravice (vključno s pravico, da je kolo skladno s pogodbo ob dobavi (glejte 7. knjigo nizozemskega civilnega zakonika) ne veljajo za kupca, ki opravlja poklic ali podjetje. Komponente, kot so sprednje vilice, zadnje vzmetenje in opornik, imajo omejeno garancijo 6 mesecev, odvisno od potrebe po rednem vzdrževanju v tem obdobju.

  3. Popravila ali zamenjava delov med normalnim, običajnim vzdrževanjem, če to ni posledica pomanjkljivega izvajanja vzdrževanja, opravljenega pred dostavo (za več informacij glejte naše nasvete za vzdrževanje), niso zajeta. garancija. Garancija tudi ne krije okvar, ki nastanejo zaradi namere, napačne uporabe ali popravil, ki niso bila opravljena v podjetju prodajalca ali po njegovih navodilih. Prav tako ni garancijskega zahtevka za škodo, povzročeno z udeležbo na hitrostnih tekmovanjih in hitrostnih preizkušnjah.Za ohranitev garancije je potreben pregled in servisni pregled.

  4. Garancija zajema brezplačna popravila okvar in okvar, pod pogojem, da ne izhajajo iz zgornjih situacij. Po potrebi zamenjamo okvarjene dele z enakimi/enakimi komponentami ali v nekaterih primerih druge kakovosti, odvisno od dobavnih rokov zadevnih delov. Upoštevajte: garancija ne krije poškodb barve ali obrabe delov, kot so zavorne ploščice, pnevmatike, verige, zobniki, napere, pesta koles in ležaji.

  5. Garancija ne zajema odškodnine za škodo na osebah in lastnini, ki je posledica odsotnosti ali okvare delov, ali kakršnih koli nadaljnjih stroškov, ki bi lahko zaradi tega nastali kupcu.

  6. H&B Exclusive ne bo odobril garancijskih zahtevkov za popravila, opravljena zunaj naše delavnice, brez predhodne odobritve. Če je bilo kolo razstavljeno ali obdelano v zunanji delavnici, preden je bilo to prijavljeno ali pisno razkrito na H&B Exclusive (ali partnerska delavnica z odobritvijo H&B Exclusive), ne moremo uveljavljati garancije, ker ne moremo določiti ali je to povzročilo nastanek težave.

    

   Ne glede na situacijo si pri H&B Exclusive prizadevamo zagotoviti najboljšo rešitev za vse naše stranke, tudi če izdelek ni več v garanciji.

   

  11. člen – Dostava in izvedba

   

  1. Podjetnik bo pri sprejemanju in izvajanju naročil izdelkov ter pri ocenjevanju prijav za opravljanje storitev ravnal z največjo skrbnostjo.
  2. Kraj dostave je naslov, ki ga je potrošnik posredoval podjetju.
  3. Ob upoštevanju 4. odstavka tega člena bo podjetje sprejeta naročila izvršilo hitro, vendar najkasneje v roku 30 dni, razen če se potrošnik strinja z daljšim dobavnim rokom. V primeru zamud pri dostavi ali če naročila ni mogoče izpolniti ali je izpolnjeno le delno, bo potrošnik o tem obveščen najkasneje v 30 dneh po oddaji naročila. V tem primeru ima potrošnik pravico brez stroškov odstopiti od pogodbe. Potrošnik ni upravičen do odškodnine.
  4. Vsi dobavni roki so okvirni. Potrošnik ne more pridobiti nobenih pravic iz navedenih rokov. Prekoračitev roka ne daje potrošniku pravice do odškodnine.
  5. V primeru prenehanja v skladu s 3. odstavkom tega člena bo podjetnik potrošniku vplačani znesek vrnil takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prenehanju.
  6. Pri rezervaciji izdelka, pristanku na ponudbo ali plačilu delnega pologa za kolo se v nekaterih primerih zaračuna akontacija do 50% skupne cene izdelka.
  7. Predplačilo, delno plačilo ali rezervacija kolesa, kot je navedeno v 6. členu zgoraj, pomeni dogovor, ki se lahko razdre, če se podjetnik ne drži svojih dogovorov, na primer poškodba, ki ni navedena, drugačna barva, drugačna velikost ali izdelek podjetnik ne more dostaviti. Potrošnik je v tem primeru upravičen do svoje predhodno plačane akontacije. V vseh ostalih primerih, ko pride do razveze pogodbe, se avans, ki ga zadrži podjetnik, šteje kot odškodnina za to, da bi lahko bil izdelek medtem prodan, podjetnik pa zaradi tega utrpi škodo.
  8. Če se dostava naročenega izdelka izkaže za nemogočo, se bo podjetnik potrudil zagotoviti nadomestni artikel. Najkasneje ob dostavi bo jasno in razumljivo navedeno, da bo nadomestni artikel dostavljen. Za nadomestne izdelke ni mogoče izključiti pravice do odstopa. Stroške morebitne povratne pošiljke krije podjetnik.
  9. Tveganje za poškodbe in/ali izgubo izdelkov nosi podjetnik do trenutka dostave potrošniku ali zastopniku, ki je vnaprej določen in s katerim je obveščen podjetnik, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

   

  12. člen – Plačilo

   

  1. Če ni drugače dogovorjeno, mora biti znesek, ki ga dolguje potrošnik, plačan v 7 delovnih dneh po začetku obdobja za razmislek, kot je navedeno v 1. odstavku 6. člena. V primeru dogovora o izvajanju storitve začne to obdobje teči od trenutka, ko potrošnik prejme potrdilo o dogovoru.
  2. Potrošnik je dolžan nemudoma prijaviti netočnosti v podatkih o plačilu, ki so bili posredovani ali navedeni podjetniku.
  3. V primeru neplačila s strani potrošnika ima podjetnik pravico, ob upoštevanju zakonskih omejitev, zaračunati razumne stroške, o katerih je potrošnika obvestil vnaprej.  13. člen – Pritožbeni postopek

   

  1. Podjetnik ima dovolj razglašen pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.
  2. Reklamacije glede izvajanja pogodbe morajo biti v celoti in jasno opisane podjetniku v 14 dneh po tem, ko je potrošnik ugotovil napake.
  3. Na reklamacijo podano podjetniku bomo odgovorili v roku 14 dni od dneva prejema. Če bo reklamacija zahtevala predvidljivo daljši čas obravnave, bo podjetnik odgovoril v roku 14 dni s potrdilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
  4. Če pritožbe ni mogoče rešiti sporazumno, nastane spor, ki je predmet postopka reševanja sporov.
  5. V primeru reklamacij se mora potrošnik najprej obrniti na podjetnika.Če rešitev še ni najdena, ima potrošnik možnost, da svojo pritožbo obravnava evropska platforma ODR (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Pritožba ne zadrži obveznosti podjetnika, razen če podjetnik pisno ne navede drugače.
  7. Če podjetnik ugotovi, da je reklamacija upravičena, bo podjetnik po lastni izbiri brezplačno zamenjal ali popravil dobavljene izdelke.

     14. člen – spori

   

  1. Dogovore med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemska zakonodaja. Tudi če potrošnik živi v tujini.
  2. Dunajska prodajna konvencija se ne uporablja.  15. člen – Dodatne ali odstopajoče določbe


  Dodatna ali odstopajoča določila od teh splošnih pogojev ne smejo biti v škodo potrošnika in morajo biti zapisana v pisni obliki oziroma tako, da jih potrošnik lahko hrani na dostopen način na vzdržljiv nosilec podatkov.

   

  Vzdrževanje in priporočila

  H&B Exclusive Priporočamo, da za ohranitev garancije storite naslednje:

  • Po vsaki vožnji popolnoma očistite, razmastite in namažite verigo in kaseto
  • Tedensko očistite oba zavorna koluta
  • Priporočeni tlak v pnevmatikah je med 1,2 in 2 bara.
  • Izvedite mesečni pregled obrabljivih delov. To lahko storite sami. Pokazali vam bomo.
  • Preverite tekočino brez cevi vsake 3 mesece in jo po potrebi dolijte ali zamenjajte.
  • Vsake 3 mesece opravite kontrolo verige in pogona.
  • Vsakih šest mesecev je treba kolo redno pregledati, med katerim se kolo razstavi ter temeljito očisti in namaže. To je pomembno za podaljšanje starosti obrabljivih delov.
  • Opravite letni pregled zadnjega vzmetenja in sprednjih vilic.

  Nazadnje priporočamo, da preverite svoje kolo 3-krat na leto (preverite obrabljenost zavornih ploščic, zavornih diskov, pogonskega sklopa in temeljito podmažite kolo).